Ga naar inhoud Ga naar navigatie

Afwijkingen

Overloop de lijst met voertuigen die recht hebben op een afwijking (automatisch of op aanvraag) en ontdek of u een afwijking kan krijgen. U kunt uw aanvraag indienen ten vroegste 6 maanden voordat het voertuig de toegang tot het verkeer wordt ontzegd.

Aangepaste voertuigen voor personen met een handicap

Hier gaat het om voertuigen die specifiek zijn aangepast voor het vervoeren van personen met een handicap en waarvan de houder van de nummerplaat, of een persoon die op hetzelfde adres als deze persoon gedomicilieerd is, houder is van een speciale parkeerkaart voor personen met een handicap.

Afwijking aan te vragen via het formulier

Om uw afwijkingsaanvraag te valideren, dient u een kopie van volgende documenten bij uw aanvraag te voegen:

 • Parkeerkaart
 • Elk nuttig document/bewijs dat de specifieke aanpassing van het voertuig staaft

Nadat u de afwijking hebt ontvangen, is ze 5 jaar geldig, op voorwaarde dat de toekenningsvoorwaarden van de afwijking niet veranderen.

Als het voertuig in het buitenland is ingeschreven, moet u het voertuig eerst registreren voordat u de afwijking kunt aanvragen.

Vraag een afwijking aan

Voertuigen van personen met een handicap en een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg

Het is voortaan mogelijk deze afwijkingsaanvraag in te dienen.
De afwijking wordt van kracht vanaf februari 2021, met terugwerkende kracht tot 1 april 2020, voor elke persoon die aan de onderstaande voorwaarden voldoet
.

Om welke voertuigen gaat het?

De voertuigen die bij deze afwijking betrokken zijn, zijn de voertuigen waarvan de houder van de nummerplaat, of een persoon die op hetzelfde adres is gedomicilieerd, houder is van een parkeerkaart voor personen met een handicap (speciale kaart zoals bedoeld in artikel 27.4.3 van de Wegcode EN die recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg (BVT-statuut). De afwijking kan slechts worden aangevraagd voor één voertuig per speciale parkeerkaart.

Wie zijn de begunstigden van de verhoogde tegemoetkoming?

De begunstigden van de verhoogde tegemoetkoming zijn de personen die een sociaal voordeel of een bepaald statuut genieten, zoals: 
 • het leefloon of gelijkgestelde hulp;
 • de inkomensgarantie voor ouderen;
 • de tegemoetkoming aan personen met een handicap.

U kan op uw klevers van het ziekenfonds controleren of u recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming. Kijk naar de code met 6 cijfers (xxx/xxx). Indien het derde een 1 is, geniet u de verhoogde tegemoetkoming.
 
Afwijkingsaanvraag via het formulier

De afwijkingsaanvraag moet worden ingediend via het onderstaande formulier. Ze moet vergezeld zijn van:
 • een kopie van de speciale parkeerkaart voor personen met een handicap;
 • een attest van uw ziekenfonds dat bewijst dat u recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg.
Eens u de afwijking ontvangt, is ze geldig voor 5 jaar voor zover de voorwaarden voor de toekenning van de afwijking vervuld zijn. Indien het voertuig in het buitenland is ingeschreven, is de registratie van het voertuig verplicht om de aanvraag tot afwijking te kunnen indienen.

Terugwerkende kracht

Indien u een boete hebt ontvangen sinds 1 april 2020 is een terugwerkende kracht voorzien, wat betekent dat elke boete die sedert deze datum werd geïnd, kan worden geannuleerd, voor zover u aan de toekenningsvoorwaarden voor de afwijking voldoet. Wanneer u uw nummerplaat in de afwijkingsaanvraag invoert, zal automatisch worden gecontroleerd of deze het voorwerp uitmaakte van een boete. Deze boete zal vervolgens automatisch worden geannuleerd, van zodra uw afwijkingsaanvraag wordt aanvaard. Dien uw afwijkingsaanvraag in vóór 1 mei 2021 om van de annulering gebruik te maken.

Indien u een dagpas voor een nummerplaat heeft gekocht gedurende deze periode en u aan de voormelde voorwaarden voldoet, kan u ook een terugbetaling vragen door een pdf-bestand in te vullen dat u via het afwijkingsaanvraagformulier kan terugvinden. Dit moet vervolgens worden verstuurd via het contactformulier (“ik heb een dagpas gekocht” aanvinken).

Dien uw afwijkingsaanvraag in vóór 1 mei 2021 om van de annulering gebruik te maken.
Vraag een afwijking aan

Aangepaste voertuigen voor rolstoelgebruikers

Dit zijn voertuigen die zijn uitgerust met een in het voertuig geïntegreerd systeem dat bedoeld is om een persoon in een rolstoel te laten instappen (lift, oprijplaat ...).

Afwijking aan te vragen via het formulier

Om uw afwijkingsaanvraag te valideren, dient u een kopie bij uw aanvraag te voegen van het bewijs dat uw voertuig is aangepast met een systeem om een persoon in een rolstoel in het voertuig te laten instappen.

Nadat u de afwijking hebt ontvangen, is ze 5 jaar geldig, op voorwaarde dat de toekenningsvoorwaarden van de afwijking niet veranderen.

Als het voertuig in het buitenland is ingeschreven, moet u het voertuig eerst registreren voordat u de afwijking kunt aanvragen.

Vraag een afwijking aan

Oldtimers ouder dan 30 jaar

Oldtimers ouder dan 30 jaar die zijn ingeschreven in België

De afwijking wordt automatisch toegekend indien aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • Het voertuig is ingeschreven in België
 • Het voertuig is meer dan 30 jaar oud
 • Het voertuig is ingeschreven als oldtimer heeft een Belgische nummerplaat met 'O', '1-O' of een gepersonaliseerde nummerplaat (overeenkomstig artikel 4, §2 van het Ministerieel Besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen)
 • Het voertuig wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden

In dit geval is de afwijking automatisch. U hoeft dus geen actie te ondernemen en u mag in de Brusselse lage-emissiezone (LEZ) rijden. De afwijking wordt toegekend voor onbepaalde duur.

Oldtimers ouder dan 30 jaar die in het buitenland zijn ingeschreven

U dient een afwijking aan te vragen via het onlineformulier.

Om uw afwijkingsaanvraag te valideren, dient u het volgende te doen:

 • Het voertuig registreren
 • Een kopie van het inschrijvingsbewijs toevoegen (grijze/roze kaart)

Nadat u de afwijking hebt ontvangen, is ze 5 jaar geldig, op voorwaarde dat de toekenningsvoorwaarden van de afwijking niet veranderen.

Oldtimers ouder dan 30 jaar die in België zijn ingeschreven en worden gebruikt voor commerciële doeleinden

Bijvoorbeeld huurauto's voor bruiloften of andere evenementen.

U dient een afwijking aan te vragen via het onlineformulier.

Om uw afwijkingsaanvraag te valideren, moet u een bewijs bijvoegen dat het voertuig onderdeel is van een ‘businessconcept’ en wordt gebruikt voor commerciële of toeristische doeleinden (bijvoorbeeld via foto's of een kopie van een brochure).

Nadat u de afwijking hebt ontvangen, is ze 5 jaar geldig, op voorwaarde dat de toekenningsvoorwaarden van de afwijking niet veranderen.

Vraag een afwijking aan

Kermis-/marktvoertuigen

Dit zijn voertuigen die speciaal zijn aangepast voor markten, kermissen, optochten en ambulante handel. Marktvoertuigen waarvan het verkoop- en motorgedeelte in één stuk zijn, bijvoorbeeld een foodtruck of een voertuig ingericht als viswinkel of slagerij, worden als dusdanig beschouwd. Bij kermisvoertuigen kan het entertainmentgedeelte niet losgekoppeld worden van het motorgedeelte.

Afwijking aan te vragen via het formulier

Om uw afwijkingsaanvraag te valideren, hebt u een bewijs nodig dat het om een speciaal aangepast voertuig gaat (bijvoorbeeld foto's waarop de nummerplaat en de kenmerken van het aangepast voertuig duidelijk zichtbaar zijn).

Nadat u de afwijking hebt ontvangen, is ze 5 jaar geldig, op voorwaarde dat de toekenningsvoorwaarden van de afwijking niet veranderen.

Als het voertuig in het buitenland is ingeschreven, moet u het voertuig eerst registreren voordat u de afwijking kunt aanvragen.

Vraag een afwijking aan

Voertuigen voor het onderhoud van infrastructuur en installaties van algemeen nut

Het gaat hier om voertuigen die speciaal zijn uitgerust voor het onderhoud en de controle van infrastructuur en installaties van algemeen nut. Deze voertuigen zijn te herkennen aan hun bouw, uitrusting of andere permanente kenmerken. Het motor- en werkgedeelte moeten één enkel blok vormen. In deze categorie vallen bepaalde voertuigen van openbare diensten, distributienetbeheerders, wegbeheerders en hun onderaannemers zoals kolkenzuigers, veegwagens, voertuigen voor het leggen van kabels, voertuigen voor het onderhoud van tramlijnen enz. Het gaat om voertuigen die voor deze specifieke taken zijn uitgerust en waarvoor aanzienlijke investeringen werden verricht.

Afwijking aan te vragen via het formulier

Om uw afwijkingsaanvraag te laten valideren, hebt u een bewijs nodig dat het voertuig werd uitgerust voor het onderhoud van infrastructuur en installaties van algemeen nut (bijvoorbeeld een factuur voor de aanpassingskosten of foto's waarop de nummerplaat en de uitrusting van het voertuig duidelijk zichtbaar zijn).

Nadat u de afwijking hebt ontvangen, is ze 5 jaar geldig, op voorwaarde dat de toekenningsvoorwaarden van de afwijking niet veranderen.

Als het voertuig in het buitenland is ingeschreven, moet u het voertuig eerst registreren voordat u de afwijking kunt aanvragen.

Vraag een afwijking aan

Voertuigen van het leger

Gelieve contact op te nemen met info.fiscalite@fisc.brussels om de gegevens van het voertuig door te geven.

Vraag een afwijking aan

Prioritaire voertuigen

Dit zijn prioritaire voertuigen (zoals bepaald in artikel 37 van de wegcode), d.w.z. voertuigen met een of meer blauwe zwaailichten en een speciaal geluidssignaal. Het gaat bijvoorbeeld om politievoertuigen.

Gelieve contact op te nemen met info.fiscalite@fisc.brussels om de gegevens van het voertuig door te geven.

Vraag een afwijking aan

Voertuigen op waterstof

De afwijking wordt automatisch toegekend.

Deze voertuigen zijn toegelaten in de lage-emissiezone.

Indien het voertuig in het buitenland is ingeschreven, moet het verplicht geregistreerd worden alvorens in de Lage-emissiezone te rijden.

Elektrische voertuigen

De afwijking wordt automatisch toegekend.

Deze voertuigen zijn toegelaten in de lage-emissiezone.

Indien het voertuig in het buitenland is ingeschreven, moet het verplicht geregistreerd worden alvorens in de Lage-emissiezone te rijden.

Kampeerwagens

Het gaat hier om voertuigen van categorie M voor speciale doeleinden die ontworpen zijn als verblijfsaccommodatie en waarvan het woongedeelte ten minste uit de volgende uitrustingen bestaat: zitplaatsen en een tafel, bedden die al dan niet met behulp van de zitplaatsen kunnen worden gecreëerd, kookgelegenheid en bergruimte. Deze uitrustingen (behalve de tafel) moeten vast in het woongedeelte zijn bevestigd. De tafel mag echter zodanig zijn ontworpen dat ze gemakkelijk kan worden ingeklapt.

Mobilhomes ingeschreven in België

De afwijking wordt automatisch toegekend. Deze voertuigen mogen dus op het Brussels grondgebied rondrijden.

Mobilhomes ingeschreven in het buitenland

De afwijking moet via het onlineformulier worden aangevraagd.
Om uw aanvraag tot afwijking te valideren, moet u:

 • Het voertuig registreren
 • In het bezit zijn van het inschrijvingsbewijs (roze/grijze kaart)
 • In het bezit zijn van elk nuttig document/bewijs dat bewijst dat het om een mobilhome gaat (bijvoorbeeld een foto waarop de nummerplaat zichtbaar is).

Eens u de afwijking ontvangt, is ze geldig voor 5 jaar voor zover de voorwaarden voor de toekenning van de afwijking niet veranderen.

Vraag een afwijking aan

Voertuigen gebruikt in noodsituaties

De voertuigen die in noodsituaties of bij reddingswerken worden gebruikt op verzoek van de brandweer, de politie, het leger, de civiele bescherming of de wegenautoriteiten.

De afwijking wordt automatisch toegekend.

U hoeft geen stappen te ondernemen. U kunt probleemloos blijven rijden! De afwijking wordt toegekend voor onbepaalde duur.

De afwijking wordt automatisch toegekend na de noodsituatie. Automatische afwijkingen hebben geen geldigheidsduur.

Gemotoriseerde tweewielers (categorie L)

Deze voertuigen zijn toegelaten in de lage-emissiezone.

U hoeft geen stappen te ondernemen, ongeacht of uw voertuig in België of in het buitenland is ingeschreven.

Opgelet: in 2025 evolueert de wetgeving over de LEZ en zal ze van toepassing zijn op deze categorie van voertuigen. Meer info op de pagina met de kalender.

Vrachtwagens (> 3,5 ton)

Dit zijn voertuigen voor het vervoer van goederen van categorie N2 of N3, en voertuigen van categorie N1 met koetswerkcode BC

Deze voertuigen zijn toegelaten in de lage-emissiezone.

U hoeft geen stappen te ondernemen, ongeacht of uw voertuig in België of in het buitenland is ingeschreven.

Hebt u al een aanvraag ingediend?

De afwijkingsaanvraag wordt binnen de 69 dagen na ontvangst behandeld.

Opgelet: zolang de aanvrager geen definitieve beslissing heeft ontvangen op zijn afwijkingsaanvraag, wordt hij beboet indien het betrokken voertuig ondertussen in de lage-emissiezone rijdt. Indien de aanvraag wordt aanvaard, wordt de afwijking per post naar de aanvrager gestuurd (of per e-mail als de aanvrager in het buitenland woont).

Meer dan twintig voertuigen?

Voor bedrijven of andere organisaties met een wagenpark van meer dan 20 voertuigen is een gezamenlijke afwijkingsaanvraag mogelijk. Neem daarvoor contact op met Fiscaliteit Brussel via ons contactformulier

Opgelet

 • Een roetfilter biedt u geenszins een afwijking om in de LEZ te rijden. Alleen de Euronorm is van belang, ook als u achteraf een roetfilter hebt laten plaatsen (retrofit).
 • Voor voertuigen voor professioneel gebruik wordt er geen afwijking voorzien (met uitzondering van de voertuigen in bovenstaande lijst).
 • Het is met geen enkele wijziging aan de motor van uw voertuig mogelijk om de Euronorm van het voertuig te wijzigen.

Aan het einde gekomen van de geldigheidsduur van uw afwijking?

Gebruik de simulator om de geldigheidsdatum van uw afwijking te achterhalen.

U dient ten minste drie maanden voor de vervaldatum van de afwijking een hernieuwingsaanvraag in te dienen. Opgelet: er wordt geen herinnering verstuurd over de vervaldatum.

LEZ FAQ Hands Icon

Veelgestelde vragen

Vind de antwoorden op de meest gestelde vragen door mensen die te maken hebben met LEZ.