Ga naar inhoud Ga naar navigatie

Afwijkingen

Overloop de lijst met voertuigen die recht hebben op een afwijking (automatisch of op aanvraag) en ontdek of u een afwijking kan krijgen. U kunt uw aanvraag indienen ten vroegste 6 maanden voordat het voertuig de toegang tot het verkeer wordt ontzegd.

Aangepaste voertuigen voor personen met een handicap

Hier gaat het om voertuigen die specifiek zijn aangepast voor het vervoeren van personen met een handicap en waarvan de houder van de nummerplaat, of een persoon die op hetzelfde adres als deze persoon gedomicilieerd is, houder is van een speciale parkeerkaart voor personen met een handicap.

Afwijking aan te vragen via het formulier

Om uw afwijkingsaanvraag te valideren, dient u een kopie van volgende documenten bij uw aanvraag te voegen:

 • Parkeerkaart
 • Elk nuttig document/bewijs dat de specifieke aanpassing van het voertuig staaft

Nadat u de afwijking hebt ontvangen, is ze 5 jaar geldig, op voorwaarde dat de toekenningsvoorwaarden van de afwijking niet veranderen.

Als het voertuig in het buitenland is ingeschreven, moet u het voertuig eerst registreren voordat u de afwijking kunt aanvragen.

Vraag een afwijking aan

Voertuigen van personen met een handicap en een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg

Om welke voertuigen gaat het?

De voertuigen die bij deze afwijking betrokken zijn, zijn de voertuigen waarvan de houder van de nummerplaat, of een persoon die op hetzelfde adres is gedomicilieerd, houder is van een parkeerkaart voor personen met een handicap (speciale kaart zoals bedoeld in artikel 27.4.3 van de Wegcode) EN die recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg (BVT-statuut). De afwijking kan slechts worden aangevraagd voor één voertuig per speciale parkeerkaart.

Vanaf 1 januari 2025 kunnen houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap  deze afwijking aanvragen zonder te genieten van de verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg (BVT-statuut).

Wie zijn de begunstigden van de verhoogde tegemoetkoming?

De begunstigden van de verhoogde tegemoetkoming zijn de personen die een sociaal voordeel of een bepaald statuut genieten, zoals: 

 • het leefloon of gelijkgestelde hulp
 • de inkomensgarantie voor ouderen
 • de tegemoetkoming aan personen met een handicap.
U kan op uw klevers van het ziekenfonds controleren of u recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming. Kijk naar de code met 6 cijfers (xxx/xxx). Indien het derde een 1 is, geniet u de verhoogde tegemoetkoming.
 
Afwijkingsaanvraag via het formulier

De afwijkingsaanvraag moet worden ingediend via het onderstaande formulier. Ze moet vergezeld zijn van:
 • een kopie van de speciale parkeerkaart voor personen met een handicap
 • een attest van uw ziekenfonds dat bewijst dat u recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg.

Eens u de afwijking ontvangt, is ze geldig voor 5 jaar voor zover de voorwaarden voor de toekenning van de afwijking vervuld zijn. Indien het voertuig in het buitenland is ingeschreven, is de registratie van het voertuig verplicht om de aanvraag tot afwijking te kunnen indienen.

Vraag een afwijking aan

Aangepaste voertuigen voor rolstoelgebruikers

Dit zijn voertuigen die zijn uitgerust met een in het voertuig geïntegreerd systeem dat bedoeld is om een persoon in een rolstoel te laten instappen (lift, oprijplaat ...).

Afwijking aan te vragen via het formulier

Om uw afwijkingsaanvraag te valideren, dient u een kopie bij uw aanvraag te voegen van het bewijs dat uw voertuig is aangepast met een systeem om een persoon in een rolstoel in het voertuig te laten instappen.

Nadat u de afwijking hebt ontvangen, is ze 5 jaar geldig, op voorwaarde dat de toekenningsvoorwaarden van de afwijking niet veranderen.

Als het voertuig in het buitenland is ingeschreven, moet u het voertuig eerst registreren voordat u de afwijking kunt aanvragen.

Vraag een afwijking aan

Voertuigen van personen met een handicap houder van een parkeerkaart voor personen met een handicap

Om welke voertuigen gaat het?

Vanaf 1 januari 2025 kunnen houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap deze afwijking aanvragen zonder te genieten van de verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg (BVT-statuut).

De voertuigen die bij deze afwijking betrokken zijn, zijn de voertuigen waarvan de houder van de nummerplaat, of een persoon die op hetzelfde adres is gedomicilieerd, houder is van een parkeerkaart voor personen met een handicap (speciale kaart zoals bedoeld in artikel 27.4.3 van de Wegcode). De afwijking kan slechts worden aangevraagd voor één voertuig per speciale parkeerkaart.


Afwijkingsaanvraag via het formulier

De afwijkingsaanvraag moet worden ingediend via het onderstaande formulier. Ze moet vergezeld zijn van:

 • een kopie van de speciale parkeerkaart voor personen met een handicap
Eens u de afwijking ontvangt, is ze geldig voor 5 jaar voor zover de voorwaarden voor de toekenning van de afwijking vervuld zijn. Indien het voertuig in het buitenland is ingeschreven, is de registratie van het voertuig verplicht om de aanvraag tot afwijking te kunnen indienen.

Oldtimers ouder dan 30 jaar

Oldtimers ouder dan 30 jaar die zijn ingeschreven in België.

De afwijking wordt automatisch toegekend indien aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • Het voertuig is ingeschreven in België
 • Het voertuig is meer dan 30 jaar oud
 • Het voertuig is ingeschreven als oldtimer en heeft een Belgische nummerplaat met 'O', '1-O' of een gepersonaliseerde nummerplaat (overeenkomstig artikel 4, §2 van het Ministerieel Besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen)
 • Het voertuig wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden

In dit geval is de afwijking automatisch. U hoeft dus geen actie te ondernemen en u mag in de Brusselse lage-emissiezone (LEZ) rijden. De afwijking wordt toegekend voor onbepaalde duur.
Oldtimers ouder dan 30 jaar die in het buitenland zijn ingeschreven

U dient een afwijking aan te vragen via het onlineformulier.

Om uw afwijkingsaanvraag te valideren, dient u het volgende te doen:

 • Het voertuig registreren
 • Een kopie van het inschrijvingsbewijs toevoegen (grijze/roze kaart)

Nadat u de afwijking hebt ontvangen, is ze 5 jaar geldig, op voorwaarde dat de toekenningsvoorwaarden van de afwijking niet veranderen.

Vraag een afwijking aanOldtimers ouder dan 30 jaar die in België zijn ingeschreven en worden gebruikt voor commerciële doeleinden

Bijvoorbeeld huurauto's voor bruiloften of andere evenementen.

U dient een afwijking aan te vragen via het onlineformulier.

Om uw afwijkingsaanvraag te valideren, moet u een bewijs bijvoegen dat het voertuig onderdeel is van een ‘businessconcept’ en wordt gebruikt voor commerciële of toeristische doeleinden (bijvoorbeeld via foto's of een kopie van een brochure).

Nadat u de afwijking hebt ontvangen, is ze 5 jaar geldig, op voorwaarde dat de toekenningsvoorwaarden van de afwijking niet veranderen.

Vraag een afwijking aan

Uitzonderlijk vervoer

Dit zijn voertuigen met een door de bevoegde autoriteit afgeleverde geldige vergunning voor uitzonderlijk vervoer.

Vrachtwagens krijgen nog steeds automatisch een afwijking tot 31/12/2024. De aanvraag kan dus in de loop van 2024 worden ingediend.

Mobiele kranen

Het betreft speciale voertuigen van categorie N3 die niet zijn uitgerust voor het vervoer van goederen en die zijn uitgerust met een kraan met een hefmoment van 400 kNm of meer, zoals bedoeld in artikel 1, § 1, 9, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968.

Vrachtwagens krijgen nog steeds automatisch een afwijking tot 31/12/2024. De aanvraag kan dus in de loop van 2024 worden ingediend.

Voertuigen voor schoolvervoer en collectief vervoer van personen met een handicap

Dit zijn voertuigen van categorie M1 (personenwagens) met, behalve de bestuurderszitplaats, 8 zitplaatsen, en voertuigen van categorie M2 (minibussen), categorie M3 (bussen) en categorie N1-I, N1-II en N1-III (bestelwagens) die uitsluitend worden gebruikt voor schoolvervoer of voor collectief vervoer van personen met een handicap, eventueel met hun uitrusting of goederen.

Het voertuig moet vóór 31 december 2025 voor het eerst worden ingeschreven. De afwijking blijft geldig totdat het voertuig de leeftijd van 11 jaar bereikt, te rekenen vanaf de datum van eerste inschrijving.

De aanvraag kan dus in de loop van 2024 worden ingediend.

Mantelzorger met sociale rechten

Voertuigen waarvan de kentekenhouder of een persoon die woonachtig is op het adres van de kentekenhouder erkend is als een verzorger met sociale rechten.

De afwijking kan slechts voor één voertuig per mantelzorger met sociale rechten worden aangevraagd.

Gescheiden ouders van wie een gehandicapt kind bij een van de ouders woont

Voertuigen waarvan de kentekenhouder als inwonende ouder is ingeschreven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister, of als ouder voorkomt in de geboorteakte, en waarvan het kind houder is van de speciale parkeerkaart (speciale kaart zoals bedoeld in artikel 27.4.3 van de Wegcode). Als het kind al meerderjarig is, moet hij/zij op het adres van de andere ouder woonachtig zijn.

De afwijking kan slechts voor één voertuig per ouder worden aangevraagd.

Kermis-/markt-/filmproductievoertuigen

Dit zijn voertuigen die speciaal zijn aangepast voor markten, kermissen, optochten, ambulante handel en filmproducties. Marktvoertuigen waarvan het verkoop- en motorgedeelte in één stuk zijn, bijvoorbeeld een foodtruck of een voertuig ingericht als viswinkel of slagerij, worden als dusdanig beschouwd. Bij kermisvoertuigen kan het entertainmentgedeelte niet losgekoppeld worden van het motorgedeelte.

Afwijking aan te vragen via het formulier

Om uw afwijkingsaanvraag te valideren, hebt u een bewijs nodig dat het om een speciaal aangepast voertuig gaat (bijvoorbeeld foto's waarop de nummerplaat en de kenmerken van het aangepast voertuig duidelijk zichtbaar zijn).

Nadat u de afwijking hebt ontvangen, is ze 5 jaar geldig, op voorwaarde dat de toekenningsvoorwaarden van de afwijking niet veranderen.

Als het voertuig in het buitenland is ingeschreven, moet u het voertuig eerst registreren voordat u de afwijking kunt aanvragen.

Vraag een afwijking aan

Voertuigen voor het onderhoud van infrastructuur en installaties van algemeen nut

Het gaat hier om voertuigen die speciaal zijn uitgerust voor het onderhoud en de controle van infrastructuur en installaties van algemeen nut. Deze voertuigen zijn te herkennen aan hun bouw, uitrusting of andere permanente kenmerken. Het motor- en werkgedeelte moeten één enkel blok vormen. In deze categorie vallen bepaalde voertuigen van openbare diensten, distributienetbeheerders, wegbeheerders en hun onderaannemers zoals kolkenzuigers, veegwagens, voertuigen voor het leggen van kabels, voertuigen voor het onderhoud van tramlijnen enz. Het gaat om voertuigen die voor deze specifieke taken zijn uitgerust en waarvoor aanzienlijke investeringen werden verricht.

Afwijking aan te vragen via het formulier

Om uw afwijkingsaanvraag te laten valideren, hebt u een bewijs nodig dat het voertuig werd uitgerust voor het onderhoud van infrastructuur en installaties van algemeen nut (bijvoorbeeld een factuur voor de aanpassingskosten of foto's waarop de nummerplaat en de uitrusting van het voertuig duidelijk zichtbaar zijn).

Nadat u de afwijking hebt ontvangen, is ze 5 jaar geldig, op voorwaarde dat de toekenningsvoorwaarden van de afwijking niet veranderen.

Als het voertuig in het buitenland is ingeschreven, moet u het voertuig eerst registreren voordat u de afwijking kunt aanvragen.

Vraag een afwijking aan

Voertuigen van het leger

Gelieve contact op te nemen met info.fiscalite@fisc.brussels om de gegevens van het voertuig door te geven.

Vraag een afwijking aan

Prioritaire voertuigen

Dit zijn prioritaire voertuigen (zoals bepaald in artikel 37 van de wegcode), d.w.z. voertuigen met een of meer blauwe zwaailichten en een speciaal geluidssignaal. Het gaat bijvoorbeeld om politievoertuigen.

Gelieve contact op te nemen met info.fiscalite@fisc.brussels om de gegevens van het voertuig door te geven.

Vraag een afwijking aan

Voertuigen op waterstof

De afwijking wordt automatisch toegekend.

Deze voertuigen zijn toegelaten in de lage-emissiezone.

Indien het voertuig in het buitenland is ingeschreven, moet het verplicht geregistreerd worden alvorens in de Lage-emissiezone te rijden.

Elektrische voertuigen

De afwijking wordt automatisch toegekend.

Deze voertuigen zijn toegelaten in de lage-emissiezone.

Indien het voertuig in het buitenland is ingeschreven, moet het verplicht geregistreerd worden alvorens in de Lage-emissiezone te rijden.

Kampeerwagens

Het gaat hier om voertuigen van categorie M voor speciale doeleinden die ontworpen zijn als verblijfsaccommodatie en waarvan het woongedeelte ten minste uit de volgende uitrustingen bestaat: zitplaatsen en een tafel, bedden die al dan niet met behulp van de zitplaatsen kunnen worden gecreëerd, kookgelegenheid en bergruimte. Deze uitrustingen (behalve de tafel) moeten vast in het woongedeelte zijn bevestigd. De tafel mag echter zodanig zijn ontworpen dat ze gemakkelijk kan worden ingeklapt.

Mobilhomes ingeschreven in België

De afwijking wordt automatisch toegekend. Deze voertuigen mogen dus op het Brussels grondgebied rondrijden.

Mobilhomes ingeschreven in het buitenland

De afwijking moet via het onlineformulier worden aangevraagd.
Om uw aanvraag tot afwijking te valideren, moet u:

 • Het voertuig registreren
 • In het bezit zijn van het inschrijvingsbewijs (roze/grijze kaart)
 • In het bezit zijn van elk nuttig document/bewijs dat bewijst dat het om een mobilhome gaat (bijvoorbeeld een foto waarop de nummerplaat zichtbaar is).

Eens u de afwijking ontvangt, is ze geldig voor 5 jaar voor zover de voorwaarden voor de toekenning van de afwijking niet veranderen.

Vraag een afwijking aan

Voertuigen gebruikt in noodsituaties

De voertuigen die in noodsituaties of bij reddingswerken worden gebruikt op verzoek van de brandweer, de politie, het leger, de civiele bescherming of de wegenautoriteiten.

De afwijking wordt automatisch toegekend.

U hoeft geen stappen te ondernemen. U kunt probleemloos blijven rijden! De afwijking wordt toegekend voor onbepaalde duur.

De afwijking wordt automatisch toegekend na de noodsituatie. Automatische afwijkingen hebben geen geldigheidsduur.

Gemotoriseerde tweewielers (categorie L)

Deze voertuigen zijn toegelaten in de lage-emissiezone.

U hoeft geen stappen te ondernemen, ongeacht of uw voertuig in België of in het buitenland is ingeschreven.

Opgelet: in 2025 evolueert de wetgeving over de LEZ en zal ze van toepassing zijn op deze categorie van voertuigen. Meer info op de pagina met de kalender.

Vrachtwagens (> 3,5 ton)

Dit zijn voertuigen voor het vervoer van goederen van categorie N2 of N3, en voertuigen van categorie N1 met koetswerkcode BC

Deze voertuigen zijn toegelaten in de lage-emissiezone.

U hoeft geen stappen te ondernemen, ongeacht of uw voertuig in België of in het buitenland is ingeschreven.

Opgelet: in 2025 evolueert de wetgeving over de LEZ en zal ze van toepassing zijn op deze categorie van voertuigen. Meer info op de pagina met de kalender.

De voertuigen van categorie O, T, C, R, S

Het gaat om aanhangwagens en opleggers (O), landbouw- of bosbouwaanhangwagens (R), land- of bosbouwtrekkers op wielen (T), landbouw- of bosbouwtrekkers op rupsbanden (C) en verwisselbare getrokken machines (S), zoals bepaald in het koninklijk besluit van 15 maart 1968.

De afwijking wordt automatisch toegekend

De naleving van de toegangscriteria van de Lage-emissiezone is niet van toepassing op deze voertuigen. Ze mogen dus op het grondgebied van het Brussels Gewest rijden. Er zijn geen acties nodig, ongeacht of het voertuig in België of in het buitenland is ingeschreven.

Hebt u al een aanvraag ingediend?

De afwijkingsaanvraag wordt binnen de 69 dagen na ontvangst behandeld.

Opgelet: zolang de aanvrager geen definitieve beslissing heeft ontvangen op zijn afwijkingsaanvraag, wordt hij beboet indien het betrokken voertuig ondertussen in de lage-emissiezone rijdt. Indien de aanvraag wordt aanvaard, wordt de afwijking per post naar de aanvrager gestuurd (of per e-mail als de aanvrager in het buitenland woont).

Meer dan twintig voertuigen?

Voor bedrijven of andere organisaties met een wagenpark van meer dan 20 voertuigen is een gezamenlijke afwijkingsaanvraag mogelijk. Neem daarvoor contact op met Fiscaliteit Brussel via info.fiscaliteit@fisc.brussels

Opgelet

 • Een roetfilter biedt u geenszins een afwijking om in de LEZ te rijden. Alleen de Euronorm is van belang, ook als u achteraf een roetfilter hebt laten plaatsen (retrofit).
 • Voor voertuigen voor professioneel gebruik wordt er geen afwijking voorzien (met uitzondering van de voertuigen in bovenstaande lijst).
 • Het is met geen enkele wijziging aan de motor van uw voertuig mogelijk om de Euronorm van het voertuig te wijzigen.

Aan het einde gekomen van de geldigheidsduur van uw afwijking?

U dient ten minste drie maanden voor de vervaldatum van de afwijking een hernieuwingsaanvraag in te dienen. Opgelet: er wordt geen herinnering verstuurd over de vervaldatum.

Gebruik de simulator om de geldigheidsdatum van uw afwijking te achterhalen.

LEZ FAQ Hands Icon

Veelgestelde vragen

Vind de antwoorden op de meest gestelde vragen door mensen die te maken hebben met LEZ.