Ga naar inhoud Ga naar navigatie

FAQ

Hier vindt u de antwoorden op al uw vragen over de Brusselse lage-emissiezone, zodat u er in alle gemoedsrust kunt rondrijden.

LEZ en milieu

Welke impact heeft de LEZ op de luchtkwaliteit?

Door het verkeer van de meest vervuilende voertuigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geleidelijk aan te verbieden, helpt de lage-emissiezone (LEZ) de uitstoot van verontreinigende stoffen door het wegvervoer te verminderen.

De eerste resultaten van de LEZ zijn bemoedigend. In slechts zes maanden tijd is het aantal oudere dieselvoertuigen in het verkeer aanzienlijk gedaald en zijn ook de hoeveelheden NOx en PM2.5 die door auto's worden uitgestoten, afgenomen. In het evaluatierapport 2022 worden deze resultaten gedetailleerd beschreven.

Op middellange termijn wordt verwacht dat de luchtkwaliteit op het volledige grondgebied zal verbeteren dankzij de LEZ. Leefmilieu Brussel verwacht dat de luchtkwaliteitsnormen voor NO2 tussen 2020 en 2025 in alle meetstations in het gewest zullen worden nageleefd, zoals uiteengezet in de studie over de verwachte effecten van de LEZ. Deze evolutie zal de levenskwaliteit en de gezondheid van alle Brusselaars ten goede komen.

Kan de LEZ de klimaatopwarming voorkomen?

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2, die bijdragen aan de opwarming van de aarde, en de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen zoals fijnstof, stikstofoxiden en ozon, die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid. Het doel van de LEZ is om de uitstoot van fijnstof, stikstofoxiden en andere verontreinigende stoffen met een negatieve invloed op onze gezondheid te verminderen. Om de broeikasgassen aan te pakken, neemt het Brussels Gewest andere maatregelen, zoals subsidies voor de isolatie van woningen.

Als mensen ervoor kiezen om zich in Brussel op een andere wijze dan met de eigen auto te verplaatsen (wandelen, fietsen, openbaar vervoer, autodelen), zullen we echter ook een vermindering van de CO2-uitstoot zien. Zich op een andere wijze dan met de eigen auto verplaatsen is een effectieve manier om de luchtkwaliteit te verbeteren en tegelijkertijd de klimaatverandering tegen te gaan.

Welke andere maatregelen neemt het Gewest om de luchtkwaliteit te verbeteren?

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft invloed op een aantal sectoren dat luchtverontreinigende stoffen uitstoot. Daarom is op 2 juni 2016 een Lucht-klimaat-energieplan aangenomen.

Naast de invoering van de LEZ voorziet dit plan maatregelen met betrekking tot de energie-efficiëntie van gebouwen, een verbeterde monitoring van de luchtkwaliteit, energieproductie uit hernieuwbare bronnen en maatregelen binnen de economische sectoren, de consumptiepatronen en het gebruik van producten.

Waarom de door het wegverkeer veroorzaakte luchtverontreiniging verminderen?

Het wegverkeer is verantwoordelijk voor de uitstoot van vervuilende stoffen die de luchtkwaliteit aantasten. In Brussel is het wegverkeer de belangrijkste bron van emissies van stikstofoxiden (NOx), fijnstof (PM2.5) en black carbon (BC).

Deze emissies dragen bij aan de achteruitgang van de luchtkwaliteit. Zo overschrijden in Brussel de concentraties fijnstof (PM2.5) en stikstofdioxide (NO2) de door de Europese Unie vastgelegde drempels (voor NO2) of de door de Wereldgezondheidsorganisatie aanbevolen drempels (voor PM2.5), met gezondheidsproblemen voor de hele bevolking als gevolg.

De slechte luchtkwaliteit is een oorzaak van vroegtijdig overlijden en aanzienlijke gezondheidsproblemen (luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten enz.) en treft in het bijzonder kwetsbare personen zoals kinderen en bejaarden. In 2016 waren er in België 7.600 vroegtijdige overlijdens als gevolg van blootstelling aan fijnstof, 1.600 vroegtijdige overlijdens als gevolg van blootstelling aan stikstofdioxide en 180 vroegtijdige overlijdens als gevolg van de blootstelling aan ozon. Dat blijkt uit het recentste rapport van het Europees Milieuagentschap.

Waarom hebben de beperkingen betrekking op de oudste voertuigen?

Oudere voertuigen stoten gemiddeld meer verontreinigende stoffen uit die schadelijk zijn voor de gezondheid (stikstofoxiden, fijnstof enz.) dan nieuwere voertuigen. Dit verklaart waarom de toegang tot de LEZ wordt beperkt volgens de ouderdom van het voertuig.

Waarom zijn er meer beperkingen voor dieselvoertuigen?

Gemiddeld stoten dieselvoertuigen meer verontreinigende stoffen (vooral stikstofoxiden) uit dan benzinevoertuigen. De uitlaatgassen van dieselmotoren worden door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geclassificeerd als "kankerverwekkend voor mensen" vanwege hun bijdrage aan een verhoogd risico op longkanker. Daarom hebben de toegangsbeperkingen op de eerste plaats betrekking op dieselvoertuigen.

Het grondgebied van de Brusselse LEZ

Wat is het grondgebied van de LEZ en hoe is het te herkennen?

Het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest valt onder de LEZ, m.a.w. alle 19 gemeenten. De Ring en bepaalde wegen die toegang geven tot transitparkings, vallen hier niet onder.

Aan de gewestgrenzen zijn bijna 300 borden geplaatst om de LEZ aan te geven. Ze geven aan dat u de lage-emissiezone betreedt of verlaat. Zodra u de LEZ binnenrijdt, moet u de toegangscriteria naleven.

Andere LEZ in België en Europa

Hebben andere steden in België ook een LEZ?

Sinds 01/02/2017 heeft de stad Antwerpen een LEZ en sinds 01/01/2020 heeft de stad Gent ook een LEZ.

Let wel op: de criteria voor toegang tot de LEZ in Vlaanderen zijn niet precies dezelfde als die van de LEZ van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op de website van het Vlaams Gewest vindt u alle informatie over de lage-emissiezones in Vlaanderen (werking, registratieformulier voor in het buitenland ingeschreven voertuigen, aanvraagformulier voor een afwijking, formulier voor de aankoop van een pas enz.).

Zijn er LEZ in andere landen?

Vele Europese landen hebben een LEZ ingevoerd in hun grote steden. Ze zijn te vinden in de meeste grote Duitse steden, maar ook in Nederland en Italië. Londen heeft een LEZ, en Parijs heeft er onlangs een geïmplementeerd via Crit'Air-vignetten.

Voor meer informatie over de LEZ in Europa: urbanaccessregulations.eu.

Bescherming van de privacy

Is de bescherming van de privacy gegarandeerd?

De gewestelijke openbare dienst van Brussel Fiscaliteit gebruikt een aantal gegevens om de naleving van de LEZ-regels te waarborgen. Ga voor meer informatie naar de pagina Privacy.

Mijn voertuig

Voldoet mijn voertuig aan de criteria en tot wanneer?

De regelgeving is van toepassing op de volgende voertuigen, ongeacht of zij in België of het buitenland zijn ingeschreven (afwijkingen uitgezonderd):

  • Personenwagens (voertuigcategorie M1 op het inschrijvingsbewijs)
  • Bestelwagens ≤ 3,5 ton (voertuigcategorie N1 op het inschrijvingsbewijs)
  • (Mini)bussen en touringcars (voertuigcategorieën M2 en M3 op het inschrijvingsbewijs)

Afhankelijk van de euronorm, de categorie en de brandstof van het voertuig, mag het al dan niet in de LEZ rijden. In sommige gevallen, wanneer de euronorm niet vermeld staat op het inschrijvingsbewijs, wordt rekening gehouden met de datum van eerste inschrijving.

U kunt checken of uw voertuig aan de criteria voldoet door de nummerplaat en de datum van eerste inschrijving ofwel de technische gegevens van het voertuig in de simulator in te voeren:

 

Check uw voertuig

Mijn voertuig mag niet in de LEZ rijden: zijn er subsidies/premies voorzien?

Er zijn premies voor zowel particulieren (Brussel'Air-premie) als professionals (premie voor de vervanging van een vervuilende bedrijfswagen).

Kan mijn auto geïmmobiliseerd / in beslag genomen worden na een politiecontrole als hij niet voldoet aan de LEZ?

Wanneer een verboden voertuig gecontroleerd wordt en een onmiddellijke inning van de boete niet mogelijk is, kan de politie uw voertuig immobiliseren of in beslag nemen.

Hoe kan ik mijn boete aanvechten?

U kunt een gemotiveerde klacht indienen. Deze moet binnen 30 dagen, te tellen vanaf de zevende dag na de datum van verzending van de boete, naar Brussel Fiscaliteit gestuurd worden.

Alternatieven voor de auto

Wat zijn de alternatieven voor de auto om zich in Brussel te verplaatsen?

De auto is niet het ideale vervoermiddel om u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verplaatsen. Naast de aankoop van een dagpas of een (onder bepaalde voorwaarden toegestane) afwijking, zijn er nog andere alternatieven voor het gebruik van de auto:

Euronorm

Welke euronorm heeft mijn voertuig?

Afhankelijk van de euronorm, de categorie en de brandstof van het voertuig mag het al dan niet in de LEZ rijden.

Hoe kom ik te weten welke euronorm mijn voertuig heeft?

De euronorm is een Europese milieunorm voor voertuigmotoren. Hoe hoger de euronorm van een voertuig, hoe lager de uitstoot. De euronorm, het type brandstof en de categorie van een voertuig bepalen of het al dan niet de lage-emissiezone binnen mag.

De euronorm staat op het inschrijvingsbewijs van het voertuig . Is dat niet het geval, dan wordt rekening gehouden met de datum van eerste inschrijving. Deze datum staat eveneens vermeld op het inschrijvingsbewijs.

Het is ook mogelijk om de euronorm van uw voertuig te achterhalen met behulp van de COC-code (.pdf) op het gelijkvormigheidsattest van het voertuig.

Hoe kan ik de euronorm van mijn voertuig achterhalen als deze niet op mijn inschrijvingsbewijs staat vermeld?

Staat de euronorm niet vermeld op het inschrijvingsbewijs van het voertuig, dan wordt rekening gehouden met de datum van eerste inschrijving die op het inschrijvingsbewijs staat.

Go voor meer informatie naar de pagina Agenda

Afwijkingen

Kan ik een afwijking krijgen en hoe kan ik een aanvraag indienen?

Voor bepaalde types voertuigen bestaan er afwijkingen. Er zijn twee soorten afwijking: afwijkingen waarvoor u een verzoek moet indienen bij Brussel Fiscaliteit en afwijkingen die automatisch toegekend worden, dus waarvoor u niets hoeft te doen. Ontdek de verschillende mogelijke afwijkingen.

Belangrijk :

  • Nadat de aanvraag ontvangen is, wordt deze binnen de 69 dagen behandeld.
  • Zolang u geen bevestiging hebt gekregen voor uw afwijkingsaanvraag en/of zolang uw voertuig niet voldoet aan de criteria, kunt u beboet worden wanneer u in de lage-emissiezone rijdt.
  • Een afwijking op verzoek is vijf jaar geldig, terwijl een automatische afwijking geen geldigheidsduur heeft.

 

Kan ik een afwijking aanvragen voor iemand anders/kan iemand anders een afwijking aanvragen voor mij?

Ja

Om een afwijking aan te vragen, hebt u de volgende documenten nodig:

  • Uw identiteitskaart (als u Belg bent)
  • Het inschrijvingsbewijs van het voertuig
  • Elk ander document dat relevant is voor het verzoek (afhankelijk van de aard van de aangevraagde afwijking)

 

Ga voor meer informatie naar de pagina Afwijkingen.

Hoe meld ik me aan met mijn identiteitskaart om een afwijking aan te vragen?

U kunt u aanmelden met uw identiteitskaart of met itsme®.

Om u aan te melden met uw identiteitskaart, hebt u uw pincode en een identiteitskaartlezer nodig.

Met itsme® kunt u zich ook aanmelden met uw bankkaart. Maak een itsme® -account aan.

Ik ben de pincode van mijn identiteitskaart vergeten of de pincode werkt niet. Wat kan ik doen?

U kunt naar uw gemeente gaan of online een nieuwe pincode aanvragen door hier te klikken.

U kunt u ook aanmelden met uw bankkaart via itsme®.

Wat is itsme®?

Itsme® is een applicatie waarmee u zich veilig kunt identificeren op het internet. Hier vindt u antwoord op uw vragen over itsme®.

Registratie

Hoe kan ik een voertuig registreren dat is ingeschreven in het buitenland?

Een voertuig registreren dat is ingeschreven in het buitenland, is gratis en automatisch. Hiervoor moet u het registratieformulier invullen. U hebt het inschrijvingsbewijs van het voertuig nodig. Ga voor meer informatie naar de pagina Registratie.

Kan ik het voertuig namens iemand anders registreren / kan iemand anders mijn voertuig voor mij registreren?

Ja, u kunt het voertuig namens iemand anders registreren. Voor de registratie hebt u het inschrijvingsbewijs van het voertuig nodig. De registratie is gratis en verloopt via het elektronische registratieformulier. Ga voor meer informatie naar de pagina Registratie.

Dagpas

Welke betaalmiddelen zijn toegestaan voor de aankoop van een dagpas?

Het is mogelijk om een dagpas te kopen met Maestro, Bancontact, Visa, Mastercard.

Wat is de dagpas en hoe kan ik die kopen?

U hoeft alleen een dagpas te kopen voor niet-conforme voertuigen (dat wil zeggen die niet in de LEZ mogen rijden).

De dagpas kost 35 euro per dag. De dagpas kan op voorhand worden gekocht, vóór de toegang tot de LEZ OF binnen de vijf dagen nadien. Sinds 14 maart 2024 is het immers mogelijk de dagpas aan te kopen ten laatste om middernacht, vijf dagen na de toegang tot de LEZ. U kunt maximaal 24 dagpassen per jaar en per voertuig kopen. De dagpas is alleen geldig op de kalenderdag waarvoor hij werd gekocht en tot 6 uur 's ochtends de volgende dag.

Om een dagpas te kopen, hebt u de nummerplaat en de datum van eerste inschrijving nodig. Als uw voertuig in het buitenland ingeschreven is, moet u het eerst registeren voordat u een dagpas kunt kopen.

Ga voor meer informatie naar de pagina Dagpas.

Kan ik een dagpas voor iemand anders kopen / kan iemand anders een dagpas voor mij kopen?

Ja, u kunt een dagpas kopen voor iemand anders. U hebt daarvoor de volgende informatie nodig: de nummerplaat van het voertuig en de datum van eerste inschrijving (en de laatste inschrijving als het voertuig in het buitenland is ingeschreven).

Kan ik mijn dagpas inwisselen voor een andere dag?

Nee, het is niet mogelijk om de datum waarvoor u een dagpas hebt gekocht te wijzigen. De dagpas kan niet worden terugbetaald en is niet inwisselbaar.

Kan ik mijn dagpas terugbetaald krijgen als ik mijn bezoek aan het Brussels Gewest annuleer?

Nee, het is niet mogelijk om de aankoop van een dagpas te annuleren. De dagpas kan niet worden terugbetaald en is niet inwisselbaar.

Technische problemen

Ik kan mijn voertuig niet registreren, geen pas kopen of een afwijking aanvragen met mijn smartphone.

Voor een optimale werking raden wij u aan gebruik te maken van een computer met een Windows-besturingssysteem en de browsers Google Chrome of Mozilla Firefox. Indien de problemen aanhouden, neem dan contact met ons op via het formulier door de categorie "technisch probleem" te selecteren. Voeg een volledige schermafbeelding toe waarop de datum, het uur en het probleem te zien zijn. Zo kunnen we uw probleem zo snel en efficiënt mogelijk oplossen.

Ik heb een dagpas gekocht maar ik heb geen bevestiging per mail of op scherm ontvangen

Kijk zeker uw spam-folder na. Als de bevestiging ook niet bij uw spam zit, gebruik dan ons contactformulier en selecteer "technisch probleem".

U kunt ook bij uw bank (PC Banking, etc.) controleren of de betaling is uitgevoerd. In dat geval is uw dagpas wel degelijk aangekocht.

Heeft u een tweede dagpas gekocht voor dezelfde dag? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier en selecteer "Dagpas - Ik heb al één of meer passen gekocht". Wij zullen uw aanvraag zo snel mogelijk behandelen.

Ik wil graag een ontvangstbewijs voor mijn dagpas (aankoopbewijs om de kosten te rechtvaardigen, bijvoorbeeld als professionele kosten)

Bij aankoop van een pas ontvangt u telkens een bevestiging per e-mail met de informatie van uw aanvraag. Deze e-mail is uw ontvangstbewijs.

Ik heb het antwoord op mijn afwijkingsaanvraag niet ontvangen per post.

Via de link in de e-mail met de ontvangstbevestiging kunt u de status van uw aanvraag volgen. De verwerking van een afwijkingsaanvraag kan tot 69 dagen duren.

Ik wil mijn brief graag in een andere taal ontvangen (FR of NL)

Om de brief in de andere taal te ontvangen, kunt u contact opnemen met Brussel Fiscaliteit.

Mijn verbinding is verbroken en ik weet niet of mijn afwijkingsaanvraag/aankoop van een pas/registratie gelukt is.

Door gebruik te maken van de simulator of door de aankoop van een dagpas te simuleren, kunt u de aankoopinformatie terugvinden. Controleer ook of u een e-mail ontvangen heeft met een bevestiging van de aankoop of aanvraag.

Ik heb een fout gemaakt bij het invoeren van de gegevens voor mijn voertuigregistratie  hoe kan ik deze corrigeren?

Om de registratie te corrigeren, vult u het formulier gewoon opnieuw in. De nieuwe registratie zal automatisch de vorige vervangen.  Ga hiervoor naar de pagina Registratie.

Ik kan geen dagpas kopen omdat mijn voertuig nog maar pas is ingeschreven.

Neem contact op met Brussel Fiscaliteit als u geen dagpas kunt kopen. Een medewerker zal u dan helpen het probleem op te lossen. Voeg een volledige schermafbeelding toe waarop de datum, het uur en het probleem te zien zijn. Zo kunnen we uw probleem zo snel en efficiënt mogelijk oplossen.

Ik heb een brief ontvangen (een waarschuwing/boete) over een voertuig dat ik onlangs heb verkocht/vernietigd.

Als u een waarschuwing of boete hebt ontvangen voor een voertuig dat niet meer in uw bezit was op het moment van de overtreding, dient u geen rekening te houden met de brief. Het kan namelijk tot 3 weken duren voor de gegevens van uw oude voertuig bijgewerkt zijn bij de DIV. 

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden?

Als het type voertuig waarmee u rijdt niet op een van onze lijsten staat, kunt u een dagkaart kopen waarmee u toegang krijgt tot LEZ Brussel.