Ga naar inhoud Ga naar navigatie

FAQ

Hier vindt u de antwoorden op al uw vragen over de Brusselse lage-emissiezone, zodat u er in alle gemoedsrust kunt rondrijden.

LEZ en milieu

Welke impact heeft de LEZ op de luchtkwaliteit?

Door het verkeer van de meest vervuilende voertuigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geleidelijk aan te verbieden, helpt de lage-emissiezone (LEZ) de uitstoot van verontreinigende stoffen door het wegvervoer te verminderen.

De eerste resultaten van de LEZ zijn bemoedigend. In slechts zes maanden tijd is het aantal oudere dieselvoertuigen in het verkeer aanzienlijk gedaald en zijn ook de hoeveelheden NOx en PM2.5 die door auto's worden uitgestoten, afgenomen. In het evaluatierapport 2019 worden deze resultaten gedetailleerd beschreven.

Op middellange termijn wordt verwacht dat de luchtkwaliteit op het volledige grondgebied zal verbeteren dankzij de LEZ. Leefmilieu Brussel verwacht dat de luchtkwaliteitsnormen voor NO2 tussen 2020 en 2025 in alle meetstations in het gewest zullen worden nageleefd, zoals uiteengezet in de studie over de verwachte effecten van de LEZ. Deze evolutie zal de levenskwaliteit en de gezondheid van alle Brusselaars ten goede komen.

Kan de LEZ de klimaatopwarming voorkomen?

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2, die bijdragen aan de opwarming van de aarde, en de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen zoals fijnstof, stikstofoxiden en ozon, die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid. Het doel van de LEZ is om de uitstoot van fijnstof, stikstofoxiden en andere verontreinigende stoffen met een negatieve invloed op onze gezondheid te verminderen. Om de broeikasgassen aan te pakken, neemt het Brussels Gewest andere maatregelen, zoals subsidies voor de isolatie van woningen.

Als mensen ervoor kiezen om zich in Brussel op een andere wijze dan met de eigen auto te verplaatsen (wandelen, fietsen, openbaar vervoer, autodelen), zullen we echter ook een vermindering van de CO2-uitstoot zien. Zich op een andere wijze dan met de eigen auto verplaatsen is een effectieve manier om de luchtkwaliteit te verbeteren en tegelijkertijd de klimaatverandering tegen te gaan.

Welke andere maatregelen neemt het Gewest om de luchtkwaliteit te verbeteren?

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft invloed op een aantal sectoren dat luchtverontreinigende stoffen uitstoot. Daarom is op 2 juni 2016 een Lucht-klimaat-energieplan aangenomen.

Naast de invoering van de LEZ voorziet dit plan maatregelen met betrekking tot de energie-efficiëntie van gebouwen, een verbeterde monitoring van de luchtkwaliteit, energieproductie uit hernieuwbare bronnen en maatregelen binnen de economische sectoren, de consumptiepatronen en het gebruik van producten.

Waarom de door het wegverkeer veroorzaakte luchtverontreiniging verminderen?

Het wegverkeer is verantwoordelijk voor de uitstoot van vervuilende stoffen die de luchtkwaliteit aantasten. In Brussel is het wegverkeer de belangrijkste bron van emissies van stikstofoxiden (NOx), fijnstof (PM2.5) en black carbon (BC).

Deze emissies dragen bij aan de achteruitgang van de luchtkwaliteit. Zo overschrijden in Brussel de concentraties fijnstof (PM2.5) en stikstofdioxide (NO2) de door de Europese Unie vastgelegde drempels (voor NO2) of de door de Wereldgezondheidsorganisatie aanbevolen drempels (voor PM2.5), met gezondheidsproblemen voor de hele bevolking als gevolg.

De slechte luchtkwaliteit is een oorzaak van vroegtijdig overlijden en aanzienlijke gezondheidsproblemen (luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten enz.) en treft in het bijzonder kwetsbare personen zoals kinderen en bejaarden. In 2016 waren er in België 7.600 vroegtijdige overlijdens als gevolg van blootstelling aan fijnstof, 1.600 vroegtijdige overlijdens als gevolg van blootstelling aan stikstofdioxide en 180 vroegtijdige overlijdens als gevolg van de blootstelling aan ozon. Dat blijkt uit het recentste rapport van het Europees Milieuagentschap.

Waarom hebben de beperkingen betrekking op de oudste voertuigen?

Oudere voertuigen stoten gemiddeld meer verontreinigende stoffen uit die schadelijk zijn voor de gezondheid (stikstofoxiden, fijnstof enz.) dan nieuwere voertuigen. Dit verklaart waarom de toegang tot de LEZ wordt beperkt volgens de ouderdom van het voertuig.

Waarom zijn er meer beperkingen voor dieselvoertuigen?

Gemiddeld stoten dieselvoertuigen meer verontreinigende stoffen (vooral stikstofoxiden) uit dan benzinevoertuigen. De uitlaatgassen van dieselmotoren worden door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geclassificeerd als "kankerverwekkend voor mensen" vanwege hun bijdrage aan een verhoogd risico op longkanker. Daarom hebben de toegangsbeperkingen op de eerste plaats betrekking op dieselvoertuigen.

Het grondgebied van de Brusselse LEZ

Wat is het grondgebied van de LEZ en hoe is het te herkennen?

Het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest valt onder de LEZ, m.a.w. alle 19 gemeenten. De Ring en bepaalde wegen die toegang geven tot transitparkings, vallen hier niet onder.

Aan de gewestgrenzen zijn bijna 300 borden geplaatst om de LEZ aan te geven. Ze geven aan dat u de lage-emissiezone betreedt of verlaat. Zodra u de LEZ binnenrijdt, moet u de toegangscriteria naleven.

Andere LEZ in België en Europa

Hebben andere steden in België ook een LEZ?

Sinds 01/02/2017 heeft de stad Antwerpen  een LEZ en op 01/01/2020 zal de stad Gent ook een LEZ hebben. De steden Mechelen en Willebroek zullen zich vanaf 2021 eveneens bij het proces aansluiten. 

Let wel op: de criteria voor toegang tot de LEZ in Vlaanderen zijn niet precies dezelfde als die van de LEZ van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op de website van het LNE vindt u alle informatie over de lage-emissiezones in Vlaanderen (werking, registratieformulier voor in het buitenland ingeschreven voertuigen, aanvraagformulier voor een afwijking, formulier voor de aankoop van een pas enz.).

In december 2018 heeft de Waalse regering een wetontwerp goedgekeurd dat de permanente of occasionele instelling van lage-emissiezones binnen de Waalse gemeenten mogelijk maakt. Opgelet: deze lage-emissiezones zullen niet op dezelfde manier functioneren als in Brussel of Vlaanderen.

Zijn er LEZ in andere landen?

Vele Europese landen hebben een LEZ ingevoerd in hun grote steden. Ze zijn te vinden in de meeste grote Duitse steden, maar ook in Nederland en Italië. Londen heeft een LEZ, en Parijs heeft er onlangs een geïmplementeerd via Crit'Air-vignetten.

Voor meer informatie over de LEZ in Europa: urbanaccessregulations.eu.

Bescherming van de privacy

Is de bescherming van de privacy gegarandeerd?

De gewestelijke openbare dienst van Brussel Fiscaliteit gebruikt een aantal gegevens om de naleving van de LEZ-regels te waarborgen. Ga voor meer informatie naar de pagina Privacy.

Mijn voertuig

Voldoet mijn voertuig aan de criteria en tot wanneer?

De regelgeving is van toepassing op de volgende voertuigen, ongeacht of zij in België of het buitenland zijn ingeschreven (afwijkingen uitgezonderd):

 • Personenwagens (voertuigcategorie M1 op het inschrijvingsbewijs)
 • Bestelwagens ≤ 3,5 ton (voertuigcategorie N1 op het inschrijvingsbewijs)
 • (Mini)bussen en touringcars (voertuigcategorieën M2 en M3 op het inschrijvingsbewijs)

Afhankelijk van de euronorm, de categorie en de brandstof van het voertuig, mag het al dan niet in de LEZ rijden. In sommige gevallen, wanneer de euronorm niet vermeld staat op het inschrijvingsbewijs, wordt rekening gehouden met de datum van eerste inschrijving.

U kunt checken of uw voertuig aan de criteria voldoet door de nummerplaat en de datum van eerste inschrijving ofwel de technische gegevens van het voertuig in de simulator in te voeren:

 

Check uw voertuig

Mijn voertuig mag niet in de LEZ rijden: zijn er subsidies/premies voorzien?

Er zijn premies voor zowel particulieren (Brussel'Air-premie) als professionals (premie voor de vervanging van een vervuilende bedrijfswagen).

Kan mijn auto geïmmobiliseerd / in beslag genomen worden na een politiecontrole als hij niet voldoet aan de LEZ?

Wanneer een verboden voertuig gecontroleerd wordt en een onmiddellijke inning van de boete niet mogelijk is, kan de politie uw voertuig immobiliseren of in beslag nemen.

Hoe kan ik mijn boete aanvechten?

U kunt een gemotiveerde klacht indienen. Deze moet binnen 30 dagen, te tellen vanaf de zevende dag na de datum van verzending van de boete, naar Brussel Fiscaliteit gestuurd worden.

Alternatieven voor de auto

Wat zijn de alternatieven voor de auto om zich in Brussel te verplaatsen?

De auto is niet het ideale vervoermiddel om u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verplaatsen. Naast de aankoop van een dagpas of een (onder bepaalde voorwaarden toegestane) afwijking, zijn er nog andere alternatieven voor het gebruik van de auto:

Euronorm

Welke euronorm heeft mijn voertuig?

Afhankelijk van de euronorm, de categorie en de brandstof van het voertuig mag het al dan niet in de LEZ rijden.

Hoe kom ik te weten welke euronorm mijn voertuig heeft?

De euronorm is een Europese milieunorm voor voertuigmotoren. Hoe hoger de euronorm van een voertuig, hoe lager de uitstoot. De euronorm, het type brandstof en de categorie van een voertuig bepalen of het al dan niet de lage-emissiezone binnen mag.

De euronorm staat op het inschrijvingsbewijs van het voertuig . Is dat niet het geval, dan wordt rekening gehouden met de datum van eerste inschrijving. Deze datum staat eveneens vermeld op het inschrijvingsbewijs.

Het is ook mogelijk om de euronorm van uw voertuig te achterhalen met behulp van de COC-code (.pdf) op het gelijkvormigheidsattest van het voertuig.

Hoe kan ik de euronorm van mijn voertuig achterhalen als deze niet op mijn inschrijvingsbewijs staat vermeld?

Staat de euronorm niet vermeld op het inschrijvingsbewijs van het voertuig, dan wordt rekening gehouden met de datum van eerste inschrijving die op het inschrijvingsbewijs staat.

Go voor meer informatie naar de pagina Agenda

Afwijkingen

Kan ik een afwijking krijgen en hoe kan ik een aanvraag indienen?

Voor bepaalde types voertuigen bestaan er afwijkingen. Er zijn twee soorten afwijking: afwijkingen waarvoor u een verzoek moet indienen bij Brussel Fiscaliteit en afwijkingen die automatisch toegekend worden, dus waarvoor u niets hoeft te doen. Ontdek de verschillende mogelijke afwijkingen.

Belangrijk :

 • Nadat de aanvraag ontvangen is, wordt deze binnen de 69 dagen behandeld.
 • Zolang u geen bevestiging hebt gekregen voor uw afwijkingsaanvraag en/of zolang uw voertuig niet voldoet aan de criteria, kunt u beboet worden wanneer u in de lage-emissiezone rijdt.
 • Een afwijking op verzoek is drie jaar geldig, terwijl een automatische afwijking geen geldigheidsduur heeft.

 

Kan ik een afwijking aanvragen voor iemand anders/kan iemand anders een afwijking aanvragen voor mij?

Ja

Om een afwijking aan te vragen, hebt u de volgende documenten nodig:

 • Uw identiteitskaart (als u Belg bent)
 • Het inschrijvingsbewijs van het voertuig
 • Elk ander document dat relevant is voor het verzoek (afhankelijk van de aard van de aangevraagde afwijking)

 

Ga voor meer informatie naar de pagina Afwijkingen.

Hoe meld ik me aan met mijn identiteitskaart om een afwijking aan te vragen?

U kunt u aanmelden met uw identiteitskaart of met itsme®.

Om u aan te melden met uw identiteitskaart, hebt u uw pincode en een identiteitskaartlezer nodig.

Met itsme® kunt u zich ook aanmelden met uw bankkaart. Maak een itsme® -account aan.

Ik ben de pincode van mijn identiteitskaart vergeten of de pincode werkt niet. Wat kan ik doen?

U kunt naar uw gemeente gaan of online een nieuwe pincode aanvragen door hier te klikken.

U kunt u ook aanmelden met uw bankkaart via itsme®.

Wat is itsme®?

Itsme® is een applicatie waarmee u zich veilig kunt identificeren op het internet. Hier vindt u antwoord op uw vragen over itsme®.

Registratie

Hoe kan ik een voertuig registreren dat is ingeschreven in het buitenland?

Een voertuig registreren dat is ingeschreven in het buitenland, is gratis en automatisch. Hiervoor moet u het registratieformulier invullen. U hebt het inschrijvingsbewijs van het voertuig nodig. Ga voor meer informatie naar de pagina Registratie.

Kan ik het voertuig namens iemand anders registreren / kan iemand anders mijn voertuig voor mij registreren?

Ja, u kunt het voertuig namens iemand anders registreren. Voor de registratie hebt u het inschrijvingsbewijs van het voertuig nodig. De registratie is gratis en verloopt via het elektronische registratieformulier. Ga voor meer informatie naar de pagina Registratie.

Dagpas

Wat is de dagpas en hoe kan ik die kopen?

U hoeft alleen een dagpas te kopen voor niet-conforme voertuigen (dat wil zeggen die niet in de LEZ mogen rijden).

De dagpas kost 35 euro per dag en moet worden aangekocht vooraleer u de LEZ binnenrijdt. U kunt maximaal 8 dagpassen per jaar en per voertuig kopen. De dagpas is alleen geldig op de kalenderdag waarvoor hij werd gekocht en tot 6 uur 's ochtends de volgende dag.

Om een dagpas te kopen, hebt u de nummerplaat en de datum van eerste inschrijving nodig. Als uw voertuig in het buitenland ingeschreven is, moet u het eerst registeren voordat u een dagpas kunt kopen.

Ga voor meer informatie naar de pagina Dagpas.

Kan ik een dagpas voor iemand anders kopen / kan iemand anders een dagpas voor mij kopen?

Ja, u kunt een dagpas kopen voor iemand anders. U hebt daarvoor de volgende informatie nodig: de nummerplaat van het voertuig en de datum van eerste inschrijving (en de laatste inschrijving als het voertuig in het buitenland is ingeschreven).

Kan ik mijn dagpas inwisselen voor een andere dag?

Nee, het is niet mogelijk om de datum waarvoor u een dagpas hebt gekocht te wijzigen. De dagpas kan niet worden terugbetaald en is niet inwisselbaar.

Kan ik mijn dagpas terugbetaald krijgen als ik mijn bezoek aan het Brussels Gewest annuleer?

Nee, het is niet mogelijk om de aankoop van een dagpas te annuleren. De dagpas kan niet worden terugbetaald en is niet inwisselbaar.

Brussel’Air-premie

Wat is een Brussel’Air-premie?

De Brussel’Air-premie is een ‘mobiliteitspakket’ met verschillende formules, afhankelijk van de gekozen optie.

Wie kan de Brussel’Air-premie krijgen?

Onder bepaalde voorwaarden kan elke natuurlijke persoon die gedomicilieerd is in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de Brussel’Air-premie profiteren.

De begunstigde kan de premieaanvrager zijn of een lid van zijn of haar gezin (natuurlijke persoon gedomicilieerd in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). In geval van uitschrijving en vernietiging kan de begunstigde van het MTB-abonnement - geldig voor één jaar en eenmalig verlengbaar - alleen de aanvrager zijn.

Hoe kan ik de Brussel’Air-premie krijgen?

Onder bepaalde voorwaarden kunt u van de Brussel’Air-premie gebruikmaken.

 • Ofwel door uw nummerplaat te laten schrappen
 • Ofwel door uw nummerplaat te laten schrappen en uw voertuig te laten vernietigen

Op welke premie heb ik recht als ik mijn nummerplaat laat schrappen?

Onder bepaalde voorwaarden geeft de schrapping van een nummerplaat recht op:

 • ofwel een MTB-jaarabonnement en een Cambio Start-jaarabonnement
 • ofwel een fietspremie en een Cambio Start-jaarabonnement.

Op welke premie heb ik recht als ik mijn nummerplaat laat schrappen en mijn voertuig laat vernietigen?

Onder bepaalde voorwaarden geeft de schrapping van een nummerplaat en de vernietiging van het voertuig in kwestie recht op:

 • ofwel een MTB-jaarabonnement en een Cambio Start-jaarabonnement, beide één keer te verlengen
 • ofwel een MTB-jaarabonnement, een eenmaal te verlengen Cambio Start-jaarabonnement en een fietspremie
 • ofwel een eenmaal te verlengen Cambio Start-jaarabonnement en een dubbele fietspremie.

Wie kan de begunstigde van de Brussel’Air-premie zijn?

De begunstigde kan de premieaanvrager zijn of een lid van zijn of haar gezin (natuurlijke persoon gedomicilieerd in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). In geval van uitschrijving en vernietiging kan de begunstigde van het MTB-abonnement - geldig voor één jaar en eenmalig verlengbaar - alleen de aanvrager zijn.

Elke begunstigde van een Cambio Start-abonnement moet zich binnen 6 maanden na de datum van aanvaarding van het dossier aanmelden bij Cambio (Brussel) met de brief van de MIVB die de aanvaarding bevestigt. Hij of zij moet bovendien voldoen aan de algemene lidmaatschapvoorwaarden van Cambio.

Elke begunstigde van een fietspremie moet zich bij Pro Velo (Brussel) aanmelden binnen de 2 maanden na de datum van de eerste factuur (de begunstigde schiet de aankopen voor), met de gedetailleerde facturen en de brief van de MIVB die de aanvaarding bevestigt. De facturen moeten allemaal samen bij Pro Velo ingediend worden. Bovendien moet hij/zij de aankopen doen binnen de 6 maanden na de datum van de aanvaardingsbrief van de MIVB.

Kan ik kiezen welk type premie ik wil?

Ja, u kunt kiezen welk type premie u wilt.

In geval van schrapping kunt u een van de twee voorgestelde formules kiezen.

In geval van schrapping en vernietiging kunt u een van de drie voorgestelde formules kiezen.

Hoe vaak heb ik recht op de Brussel’Air-premie?

De premie wordt slechts eenmaal per aanvrager toegekend voor hetzelfde voertuig.

Is het mogelijk om de Brussel’Air-premie geheel of gedeeltelijk terugbetaald te krijgen?

Nee. De aanvrager en/of begunstigde kan geen vergoeding ontvangen, geheel of gedeeltelijk, in ruil voor de Brussel’Air-premie.

Waar moet ik mijn premieaanvraag indienen?

De aanvraag voor de Brussel’Air-premie kan uitsluitend per post worden ingediend op het volgende adres:
MIVB - Verkoop op afstand - Brussel’Air - Koningsstraat 76 - 1000 Brussel

Voorwaarden, regels en sancties van Brussel’Air

Wat zijn de algemene voorwaarden voor de toekenning van de Brussel’AIR-premie?
 • De aanvrager van de premie moet een natuurlijke persoon zijn die gedomicilieerd is in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Eenpersoonsvennootschappen komen niet in aanmerking voor de Brussel’Air-premie.
 • Het aantal voertuigen in de categorieën VP, AA, AB, AD, AE, SW, AC, AF en FA, zoals bepaald door de DIV, met inbegrip van bedrijfswagens of gelijkgestelde voertuigen ( ? ), geteld op het adres van de premieaanvrager, moet met minstens één eenheid verminderen vanaf de datum van schrapping tot de vervaldag van de toegekende premie.
 • Bedrijfsvoertuigen (bv. bestelwagens) komen niet in aanmerking voor de premie.
 • Noch de begunstigde noch zijn/haar gezinsleden mogen een wagen laten inschrijven gedurende de looptijd van de premie.
 • De aanvrager kan niet van de premie gebruikmaken als hij/zij zelf of iemand van zijn/haar gezin minder dan drie maanden geleden, te rekenen vanaf de datum van aanvraag van de Brussel’Air-premie, een bedrijfswagen of gelijkgesteld voertuig heeft gekregen.
 • De begunstigde van de premie moet gedurende de volledige looptijd van de premie deel uitmaken van het gezin van de titularis.
 • Elke wijziging in de situatie van de aanvrager en/of de begunstigde tijdens de looptijd van de premie moet door de aanvrager uiterlijk zes weken na de wijziging worden meegedeeld aan de MIVB.
Wat zijn de algemene regels voor de Brussel’Air-premie?
 • De begunstigde van de premie moet dezelfde zijn tijdens de volledige looptijd van de premie.
 • De premie wordt slechts één keer toegekend per aanvrager voor hetzelfde voertuig.
 • Als de aanvrager en/of de begunstigde niet langer voldoen aan de voorwaarden om van de premie gebruik te maken, moet de aanvrager van de premie uiterlijk zes weken na de wijziging van zijn/haar situatie of die van de begunstigde (inschrijving van een wagen in het gezin, bedrijfswagen …) de bijgewerkte gegevens doorgeven aan de MIVB. Zodra de MIVB de situatie heeft bijgewerkt, kan de begunstigde niet langer gebruikmaken van de premie. Afhankelijk van de gekozen premie, moet het MTB-abonnement onmiddellijk aan de MIVB teruggegeven worden, moet een deel van de fietspremie terugbetaald worden en wordt het Cambio-abonnement stopgezet.
 • De aanvrager en/of begunstigde kan geen vergoeding ontvangen, geheel of gedeeltelijk, in ruil voor de Brussel’Air-premie.
 • Bij fraude, inbreuk of reizen zonder het MTB-abonnement op zak zijn de geldende wettelijke tariefbepalingen van de MIVB van toepassing.
 • Een dossier voor de Brussel’Air-premie kan door de MIVB alleen worden aanvaard als het volledig is, d.w.z. met de ingevulde, gedateerde en ondertekende bestelbon en alle bijlagen.
Welke voorwaarden moeten er naast de algemene voorwaarden nog vervuld zijn om van de Brussel’Air-premie te kunnen genieten als ik mijn nummerplaat laat schrappen?

Voor alle informatie over de schrapping van een nummerplaat kunt u terecht op de website www.mobilit.fgov.be.

 • De nummerplaat moet worden geschrapt op de dienst DIV van de FOD Mobiliteit en Transport.
 • De kennisgeving van de schrapping door de DIV is het enige geldige document dat de schrapping van de nummerplaat bevestigt. Die kennisgeving moet gedateerd zijn op maximaal 6 maanden vóór de aanvraag van de Brussel’Air-premie.
 • Het voertuig waarvan de nummerplaat is geschrapt, moet behoren tot een van de volgende categorieën (bepaald door de DIV): VP, AA, AB, AD, AE, SW, AC, AF en FA.
 • Het geschrapte voertuig moet minstens een volledig en ononderbroken jaar zijn ingeschreven op naam van de aanvrager van de premie.
Welke voorwaarden moeten er naast de algemene voorwaarden nog vervuld zijn om van de Brussel’Air-premie te kunnen genieten als ik mijn nummerplaat laat schrappen en mijn voertuig laat vernietigen?
 • De nummerplaat moet worden geschrapt op de dienst DIV van de FOD Mobiliteit en Transport.
 • De kennisgeving van de schrapping door de DIV is het enige geldige document dat de schrapping van de nummerplaat bevestigt. Die kennisgeving moet gedateerd zijn op maximaal 6 maanden vóór de aanvraag van de Brussel’Air-premie.
 • Het voertuig waarvan de nummerplaat is geschrapt, moet behoren tot een van de volgende categorieën (bepaald door de DIV): VP, AA, AB, AD, AE, SW, AC, AF en FA.
 • Het geschrapte voertuig moet minstens een volledig en ononderbroken jaar zijn ingeschreven op naam van de aanvrager van de premie.
 • De eerste inschrijving van het te vernietigen voertuig moet minstens 10 jaar vóór het jaar van de aanvraag van de premie plaatsgevonden hebben. Bovendien moet het voertuig sinds een onafgebroken jaar ingeschreven staan op naam van de premieaanvrager.
 • De vernietiging van het voertuig moet worden gecertificeerd door een Belgisch erkend centrum voor afgedankte voertuigen dat bevoegd is om een certificaat van vernietiging uit te reiken.

  Dat centrum moet erkend en geregistreerd zijn volgens:
  • voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het KB van 15/04/04
  • voor het Vlaams Gewest, het VLAREA-decreet van 05/12/03
  • voor het Waals Gewest, het besluit van de Waalse regering van 27/02/03.

  Er staat een lijst van alle erkende centra op www.febelauto.be.

 • Het voertuig moet aangeleverd worden bij het erkend centrum. Het moet volledig zijn en mag geen afval bevatten dat niet eigen is aan het voertuig. Het voertuig moet aangeleverd worden met alle boorddocumenten:
  • het inschrijvingsbewijs van de DIV
  • het gelijkvormigheidsattest
  • het schouwingsbewijs, uitgereikt door een instelling voor technische keuring van een EU-lidstaat.
 • Het vernietigingscertificaat van een erkend centrum voor afgedankte voertuigen in België is het enige document dat de vernietiging van het voertuig bevestigt. Die kennisgeving moet gedateerd zijn op maximaal 6 maanden vóór de aanvraag van de Brussel’Air-premie.
Door welke situatiewijziging kan ik niet langer genieten van mijn Brussel’Air-premie?
 • Elke inschrijving of herinschrijving van een voertuig uit de categorieën VP, AA, AB, AD, AE, SW, AC, AF en FA, of van een motor uit de categorieën M2, L3, L4, L5, L6 (bepaald door de DIV), met uitsluiting van de categorieën van minder dan 50 cm³ (vastgelegd door het KB van 01/12/75), door de premieaanvrager of een lid van zijn/haar gezin tijdens de looptijd van de premie, waardoor het aantal voertuigen in het gezin toeneemt.
 • De aanvrager of een lid van zijn/haar gezin heeft tijdens de looptijd van de premie en ten vroegste 3 maanden vóór de aanvraag van die premie de beschikking gekregen over een bedrijfswagen of een gelijkgesteld voertuig, waardoor het aantal voertuigen in het gezin toeneemt.
 • De begunstigde is tijdens de looptijd van de premie niet langer een gezinslid van de aanvrager.
Wat zijn de sancties wanneer ik de voorwaarden om van de Brussel’Air-premie te profiteren niet naleef?

Als u niet langer voldoet aan de voorwaarden om van de Brussel’Air-premie te profiteren en de MIVB daarvan niet in kennis stelt binnen 6 weken vanaf de wijziging van de situatie van de aanvrager of de begunstigde, dan moet de aanvrager het bedrag van de toegekende premie terugbetalen. Als de premie ook een MTB-abonnement omvatte, moet hij/zij dat abonnement inleveren. De terugbetaling doet geen afbreuk aan een eventuele gerechtelijke vervolging.

Mijn premie-aanvraag

Waar vind ik het formulier om de Brussel'Air-premie aan te vragen?
 • In de BOOTIK’s van de MIVB:
  • De Brouckère: Bisschopsstraat 2, 1000 Brussel
  • Weststation: Station Weststation
  • Zuidstation: Station Zuidstation
  • Naamsepoort: Station Naamse Poort
  • Roodebeek: Station Roodebeek
  • Rogier: Station Rogier
 • Aan de BIM-loketten van de Sint-Gorikshallen in 1000 Brussel

Iedereen die een Brussel’Air-premie aanvraagt (ook alleenstaanden), moet de ingevulde, gedateerde en ondertekende bestelbon opsturen naar de MIVB, samen met de bijlagen.

Welke bijlagen moet ik opsturen naar de MIVB in geval van schrapping?
 • een kopie van de kennisgeving van de schrapping door de DIV (gedateerd op maximaal 6 maanden vóór de datum van de aanvraag van de Brussel’Air-premie)
 • een kopie van het inschrijvingsbewijs van het geschrapte voertuig (waarop de datum van de laatste inschrijving goed leesbaar is) of een kopie van het laatste aanslagbiljet van de verkeersbelasting
 • een bevestiging van de gezinssamenstelling (ook voor alleenstaanden), gedateerd op maximaal twee maanden vóór de datum van de aanvraag
 • een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager van de premie
 • een kopie van de identiteitskaart van de begunstigde (indien de begunstigde niet de aanvrager is)
 • een foto (identiteitskaartformaat) van de begunstigde als de gekozen premie een MTB-abonnement omvat
 • het ingevulde, gedateerde en door de begunstigde ondertekende MoBIB-formulier* als de gekozen premie een MTB-abonnement omvat.

(*) Het MoBIB-formulier en meer informatie over de MoBIB-kaart vindt u op www.mivb.be

Welke bijlagen moet ik opsturen naar de MIVB in geval van schrapping en vernietiging van het voertuig?
 • een kopie van de kennisgeving van de schrapping door de DIV (gedateerd op maximaal 6 maanden vóór de datum van de aanvraag van de Brussel’Air-premie)
 • een kopie van het inschrijvingsbewijs van het geschrapte voertuig (datum van de laatste inschrijving goed leesbaar) of een kopie van het laatste aanslagbiljet van de verkeersbelasting
 • een kopie van het certificaat van vernietiging (gedateerd op maximaal 6 maanden vóór de datum van de aanvraag van de Brussel’Air-premie) van een van de erkende of geregistreerde centra van het land
 • een bevestiging van de gezinssamenstelling (ook voor alleenstaanden), gedateerd op maximaal twee maanden vóór de datum van de aanvraag
 • een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager van de premie
 • een kopie van de identiteitskaart van de begunstigde (indien de begunstigde niet de aanvrager is)
 • een foto (identiteitskaartformaat) van de begunstigde als de gekozen premie een MTB-abonnement omvat
 • het ingevulde, gedateerde en door de begunstigde ondertekende MoBIB-formulier* als de gekozen premie een MTB-abonnement omvat

(*) Het MoBIB-formulier en meer informatie over de MoBIB-kaart vindt u op www.mivb.be

Iedereen die een Brussel’Air-premie aanvraagt (ook alleenstaanden), moet de ingevulde, gedateerde en ondertekende bestelbon opsturen naar de MIVB, samen met de bijlagen.

Waar moet ik het aanvraagformulier en de bijlagen naartoe sturen?

Deze documenten kunnen uitsluitend per post verstuurd worden naar het volgende adres:

MIVB - Verkoop op afstand - Brussel’Air - Koningsstraat 76 - 1000 Brussel

Wat zijn de verschillende stappen om de Brussel’Air premie aan te vragen?
 1. Ofwel:
  1. Levert u uw nummerplaat in bij de DIV,
  2. Ofwel levert u uw nummerplaat in bij de DIV en vernietigt u uw voertuig (volgens de voorwaarden van de premie).
 2. U stuurt de bestelbon met de verschillende bijlagen naar de MIVB.
 3. U ontvangt kort nadien een brief van de MIVB om te melden dat:
  1. Uw dossier aanvaard is
  2. Uw dossier onvolledig is
  3. Uw dossier geweigerd is.
 1. Als uw dossier aanvaard is, ontvangt u een brief voor het MTB-abonnement en/of een brief voor Cambio en/of voor Pro Velo.
  1. Cambio zal u per post uitnodigen om naar zijn kantoor te komen om aan de lidmaatschapsvoorwaarden te voldoen en Cambio te gebruiken als onderdeel van de premie.
   Alle informatie over Cambio vindt u op de website www.cambio.be. U kunt ook bellen naar 02 227 93 02.
  2. Om de fietspremie te ontvangen, moet u binnen 6 maanden na de datum van de brief van de MIVB een of meer aankopen doen en u uiterlijk 2 maanden na de datum van de eerste factuur aanmelden bij Pro Velo.
   Om te weten welke artikelen en formules in aanmerking komen voor de fietspremie, kunt u terecht op de websites www.prime-bruxellair.be en www.provelo.org of kunt u contact opnemen met Pro Velo via 02 502 73 55.

Als uw aanvraag onvolledig is, zal de MIVB u een brief sturen met de vraag om de ontbrekende documenten op te sturen, zodat u eventueel toch nog van de premie kunt profiteren. Als u niet reageert binnen de 3 maanden na de datum van deze brief, sluit de MIVB uw dossier af.

Voertuig schrappen en vernietigen

Welke voertuigcategorieën komen in aanmerking om bij schrapping van de nummerplaat te profiteren van de Brussel’Air-premie?

Alleen schrappingen van voertuigen uit de volgende categorieën geven eventueel recht op de Brussel’Air-premie:

VP (personenwagens), AA (berline/sedan), AB (wagens met achterklep/hatchback), AD (coupé), AE (cabriolet), SW (hybride wagen), AC (break), AF en FA (multifunctionele voertuigen).

Bedrijfsvoertuigen (bv. bestelwagens) komen niet in aanmerking voor de premie.

Waar moet ik mijn nummerplaat inleveren?

De nummerplaat moet worden ingeleverd op de DIV van de FOD Mobiliteit en Financiën.

Voor alle informatie over de DIV kunt u terecht op de website www.mobilit.fgov.be.

Welke voertuigen komen in aanmerking voor een Brussel'Air-premie in geval van schrapping van de nummerplaat en vernietiging van het voertuig?

U kunt alleen een Brussel'Air-premie krijgen voor voertuigen van het type VP, AA, AB, AD, AE, SW, AC, AF of FA waarvan de eerste inschrijving dateert van minstens 10 jaar vóór het jaar van de premieaanvraag.

Aan welke voorwaarden moet men voldoen om zijn voertuig te laten vernietigen bij een autosloperij?

Het voertuig moet aangeleverd worden bij het erkend centrum. Het moet volledig zijn en mag geen afval bevatten dat niet eigen is aan het voertuig. Het voertuig moet aangeleverd worden met alle boorddocumenten:

 • het inschrijvingsbewijs van de DIV
 • het gelijkvormigheidsattest
 • het schouwingsbewijs, uitgereikt door een instelling voor technische keuring van een EU-lidstaat.

Voor alle informatie over de vernietiging van voertuigen kunt u terecht op de website www.febelauto.be.

Waar kan ik mijn voertuig laten vernietigen?

De vernietiging van het voertuig moet worden gecertificeerd door een Belgisch erkend centrum voor afgedankte voertuigen dat bevoegd is om een certificaat van vernietiging uit te reiken. Dat centrum moet erkend en geregistreerd zijn volgens:

 • voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het KB van 15/04/04
 • voor het Vlaams Gewest, het VLAREA-decreet van 05/12/03
 • voor het Waals Gewest, het besluit van de Waalse regering van 27/02/03.

Er staat een lijst van alle erkende centra op www.febelauto.be.

Waar vind ik erkende centra voor afgedankte voertuigen in het Brussels Gewest?
 • George & Cie – div. Brussel (CFF Recycling) - Leon Monnoyerkaai 11 - 1000 Brussel
 • A.Stevens & Co S.A/N.V - Rederskaai 8 - 1000 Brussel
 • Tutar’s auto - Arthur Maesstraat 61-63, 1130 Brussel

Voor alle informatie over erkende centra kunt u terecht op de website www.febelauto.be.

MTB- en Cambio-abonnement

Vanaf welke datum is mijn MTB-abonnement geldig?

Het MTB-abonnement gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de aanvaarding van het dossier, tenzij u reeds abonnee bent.

Ik heb momenteel een jaarabonnement wanneer gaat mijn nieuwe MTB- abonnement dan in?

Als de begunstigde reeds een geldig jaarabonnement voor het MIVB-netwerk heeft, is de begindatum van het nieuwe abonnement afhankelijk van de resterende geldigheidsduur van zijn/haar huidige abonnement.

Meer bepaald:

 • Indien de resterende geldigheidsduur van het lopende abonnement minder dan 3 maanden bedraagt (vanaf de datum van aanvaarding van het dossier), gaat het MTB-abonnement in op het einde van het lopende abonnement.
 • Indien de resterende geldigheidsduur van het lopende abonnement gelijk is aan of langer dan 3 maanden (vanaf de datum van aanvaarding van het bestand), moet de abonnee een terugbetaling aanvragen volgens de regels die gelden bij de MIVB en begint zijn/haar MTB-abonnement op de eerste dag van de maand na de aanvaarding van het dossier.
Ik heb al een geldig abonnement voor het MIVB-netwerk wordt mijn lopende abonnement dan terugbetaald?

Ja, als u al jaarabonnee bent, kunt u uw abonnement laten terugbetalen volgens de geldende regels van de MIVB.

Kan ik het nieuwe MTB-abonnement dat ik ontving in het kader van de Brussel'Air-premie, laten terugbetalen?

Nee, het MTB-jaarabonnement dat werd verstrekt als Brussel'Air-premie, kan niet worden omgeruild voor geld.

Mijn nieuwe MTB-abonnement is verloren of gestolen. Wat moet ik doen?

In geval van diefstal of verlies van uw MTB-abonnement dient u zich naar een van de verkoopkantoren van de MIVB te begeven en een duplicaat aan te vragen. Dit duplicaat wordt afgegeven tegen de geldende tarieven.

Welke sancties worden opgelegd in geval van fraude, overtreding of vergeten van het MTB-abonnement tijdens een rit binnen het MIVB-netwerk?

Bij fraude, inbreuk of reizen zonder MTB-abonnement op zak zijn de geldende wettelijke tariefbepalingen van de MIVB van toepassing. 

Wat moet ik doen om een Cambio Start-abonnement te krijgen?

Elke begunstigde van een Cambio Start-abonnement moet zich binnen de 6 maanden na aanvaarding van het dossier aanmelden bij Cambio met de brief die hij/zij ontvangen heeft van de MIVB waarin de goedkeuring van zijn/haar aanvraag bevestigd wordt. Uiteraard moet hij/zij voldoen aan de algemene lidmaatschapsvoorwaarden van Cambio.

Voor alle informatie over Cambio kunt u terecht op de website www.cambio.be.

Fietspremie

Welke artikelen en/of diensten komen in aanmerking voor mijn fietspremie?

Fietsen (normaal, fiets voor volwassenen, kinderfiets, vouwfiets, elektrische fiets)

De volgende veiligheidsaccessoires voor fietsen:

 • voorlicht
 • achterlicht
 • bel
 • reflector
 • U-slot
 • achterwielslot
 • plooibaar slot specifiek voor vouwfietsen
 • anti-lekbanden
 • fietsstalling, haak… (om de fiets thuis gemakkelijk te parkeren)

De volgende uitrusting:

 • helm
 • cape
 • overschoenen
 • regenbroek
 • fluorescerend hesje/reflecterend vest
 • fluorescerende broekklemmen
 • pomp
 • handschoenen

Het volgende transportmateriaal:

 • kinderzitje
 • fietsaanhangwagen
 • trekstang voor kinderfiets
 • bagagedrager
 • boodschappenmand
 • fietstassen

Fietsonderhoud

Alleen de bovengenoemde artikelen en diensten, vermeld op een of meer detailfacturen, worden in aanmerking genomen voor de Brussel’Air-premie.

Ter informatie: u vindt de lijst van de erkende Brusselse fietshandelaars op de website www.provelo.org.

Waar kan ik de artikelen kopen en/of diensten laten uitvoeren die in aanmerking komen voor mijn fietspremie?

Alleen artikelen en/of diensten van leveranciers die in het Brussels Gewest gevestigd zijn en waarvan de gegevens vermeld zijn op een of meer gedetailleerde facturen, komen in aanmerking voor de fietspremie. Een verkoop tussen particulieren telt niet mee voor de fietspremie.

Ter informatie: u vindt de lijst van de erkende Brusselse fietshandelaars op de website www.provelo.org.

Hoe kan ik de fietspremie krijgen?

De begunstigde van de premie doet zijn/haar aankopen en vraagt daar een of meer gedetailleerde facturen voor.

Hij/Zij moet zich vervolgens bij Pro Velo (Brussel) aanmelden binnen de 2 maanden na de datum van de eerste factuur (de begunstigde schiet de aankopen voor), met de gedetailleerde facturen en de brief van de MIVB die de aanvaarding bevestigt. De facturen moeten allemaal samen bij Pro Velo ingediend worden.

Bovendien moet hij/zij de aankopen doen binnen de 6 maanden na de datum van de aanvaardingsbrief van de MIVB.

Pro Velo onderzoekt de facturen en berekent het bedrag dat in aanmerking komt voor de fietspremie.

Het bedrag - maximaal 470 euro - wordt uitsluitend terugbetaald door middel van overschrijving op het bankrekeningnummer dat de aanvrager en/of begunstigde opgeeft aan Pro Velo. Zelfs als de Brussel'Air-premie 2 fietspremies inhoudt, wordt er maar één terugbetaling gedaan.

U krijgt de kans u in te schrijven voor een cursus ‘Fietsen in de stad’ (inbegrepen in de fietspremie).

Neem contact op met Pro Velo voor vragen met betrekking tot artikelen en/of diensten die in aanmerking komen voor deze fietspremie.

Nuttige adressen

Waar is de MIVB gevestigd?

MIVB - Koningsstraat 76, 1000 Brussel

Alle informatie over de MIVB vindt u op de website www.mivb.be, op 070 23 2000 of via e-mail.

Waar bevindt het Cambio-kantoor zich?

Cambio (Brussel) - Theresianenstraat 7A-7C - 1000 Brussel

Alle informatie over Cambio vindt u op de website www.cambio.be. U kunt ook bellen naar 02 227 93 02.

Waar is Pro Velo gevestigd?

Pro Velo (Brussel) - Londenstraat 15 - 1050 Brussel.

Alle informatie over Pro Velo vindt u op de website www.provelo.org of via 02 502 73 55.

Waar bevinden zich de loketten van de DIV?
 • City Atrium - Vooruitgangstraat 56 - 1210 Brussel
 • Stapelhuisstraat 11, 1020 Brussel

Alle informatie over de DIV vindt u op de website www.mobilit.fgov.be of via 02 277 30 50.

Technische problemen

Ik heb een dagpas gekocht maar ik heb geen bevestiging per mail of op scherm ontvangen

Kijk zeker uw spam-folder na. Als de bevestiging ook niet bij uw spam zit, gebruik dan ons contactformulier en selecteer "technisch probleem".

U kunt ook bij uw bank (PC Banking, etc.) controleren of de betaling is uitgevoerd. In dat geval is uw dagpas wel degelijk aangekocht.

Heeft u een tweede dagpas gekocht voor dezelfde dag? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier en selecteer "Dagpas - Ik heb al één of meer passen gekocht". Wij zullen uw aanvraag zo snel mogelijk behandelen.

Ik wil graag een ontvangstbewijs voor mijn dagpas (aankoopbewijs om de kosten te rechtvaardigen, bijvoorbeeld als professionele kosten)

Bij aankoop van een pas ontvangt u telkens een bevestiging per e-mail met de informatie van uw aanvraag. Deze e-mail is uw ontvangstbewijs.

Ik heb het antwoord op mijn afwijkingsaanvraag niet ontvangen per post.

Via de link in de e-mail met de ontvangstbevestiging kunt u de status van uw aanvraag volgen. De verwerking van een afwijkingsaanvraag kan tot 69 dagen duren.

Ik wil mijn brief graag in een andere taal ontvangen (FR of NL)

Om de brief in de andere taal te ontvangen, kunt u contact opnemen met Brussel Fiscaliteit.

Mijn verbinding is verbroken en ik weet niet of mijn afwijkingsaanvraag/aankoop van een pas/registratie gelukt is.

Door gebruik te maken van de simulator of door de aankoop van een dagpas te simuleren, kunt u de aankoopinformatie terugvinden. Controleer ook of u een e-mail ontvangen heeft met een bevestiging van de aankoop of aanvraag.

Ik heb een fout gemaakt bij het invoeren van de gegevens voor mijn voertuigregistratie  hoe kan ik deze corrigeren?

Om de registratie te corrigeren, vult u het formulier gewoon opnieuw in. De nieuwe registratie zal automatisch de vorige vervangen.  Ga hiervoor naar de pagina Registratie.

Ik kan geen dagpas kopen omdat mijn voertuig nog maar pas is ingeschreven.

Neem contact op met Brussel Fiscaliteit als u geen dagpas kunt kopen. Een medewerker zal u dan helpen het probleem op te lossen.

Ik heb een brief ontvangen (een waarschuwing/boete) over een voertuig dat ik onlangs heb verkocht/vernietigd.

Als u een waarschuwing of boete hebt ontvangen voor een voertuig dat niet meer in uw bezit was op het moment van de overtreding, dient u geen rekening te houden met de brief. Het kan namelijk tot 3 weken duren voor de gegevens van uw oude voertuig bijgewerkt zijn bij de DIV. 

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden?

Als het type voertuig dat u rijdt niet op een van onze lijsten staat, kunt u een dagkaart kopen waarmee u toegang krijgt tot LEZ Brussel.