INFORMATIE : +32 (0)2 775 75 75 (ma-vri: 9u-12u30/13u30-17u) - info@lez.brussels

Persoonsgegevens

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit (“Brussel Fiscaliteit”) gebruikt een aantal gegevens om de naleving van de regels voor de LEZ te verzekeren. Het gaat voornamelijk om:

 

Gegevens over de voertuigen die in de LEZ rondrijden

Het gaat in het bijzonder over de soort van brandstof, de euronorm van een voertuig en de datum van eerste inschrijving.  Die informatie moet bepalen of een voertuig toegang heeft tot de LEZ. De gegevens van de Belgische voertuigen worden bezorgd via het repertorium van de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV). De gegevens van de buitenlandse voertuigen worden bezorgd bij de registratie van een voertuig, de aankoop van een dagpas of de vraag om een afwijking door de aanvrager.

 

Persoonsgegevens

Wanneer een voertuig in overtreding in de LEZ wordt geflitst door een ANPR-camera worden de gegevens van het Belgische Rijksregister geraadpleegd om de overtreder te identificeren en, indien de overtreding wordt bevestigd, de boete die door de wetgeving is voorzien op te leggen.

Bij de registratie van een buitenlands voertuig worden een aantal gegevens, waaronder bepaalde persoonsgegevens, gevraagd. Het gaat om informatie die toelaat het voertuig (categorie, nummerplaat, land van inschrijving, datum van eerste en laatste inschrijving, brandstof) en de aanvrager (naam, voornaam, geboortedatum, adres en e-mail) te identificeren. Het adres en de geboortedatum van de aanvrager laten Brussel Fiscaliteit toe een persoon met zekerheid te identificeren wanneer een boete moet worden opgestuurd.

Wanneer een aangepast voertuig voor personen met een handicap dat over een afwijking beschikt  zou worden geflitst, kan Brussel Fiscaliteit de gegevens van de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid raadplegen om te controleren of het voertuig niet in overtreding is.

De administratie verzamelt verwerkt en bewaart enkel de gegevens die strikt noodzakelijk en relevant zijn voor het LEZ-project en waarvoor ze machtigingen beschikt van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (kunnen hieronder worden geraadpleegd). Het gebruik van de gegevens gebeurt met naleving van een strikt wettelijk kader (zie onderstaande links). 

Indien u een vraag heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u zich wenden tot privacy.fiscalite@sprb.brussels en tot de afgevaardigde voor de gegevensbescherming van Brussel Fiscaliteit dpo.bf@sprb.brussels

U heeft tot slot het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit - Drukpersstraat 35, 1000 Brussel -+32 (0) 2 274 48 00.

 

Wetgeving en toelatingen van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: