Ga naar inhoud Ga naar navigatie

Disclaimer

Belangrijke juridische informatie

Mobile LEZ wordt uitgegeven onder de verantwoordelijkheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit. Door middel van Mobile LEZ stelt de belastingdienst een geheel juridische gegevens ter be-schikking van het grote publiek.

De data die opgenomen zijn in Mobile LEZ zijn het resultaat van een aanzienlijk werk op het gebied van de uitwerking ervan, het nazien van de juistheid van de gegevens en de vormgeving voor wat betreft de inhoud.

Er wordt naar gestreefd om alle informatie up-to-date te houden. Als er desondanks fouten zouden blijven staan, worden ze na melding ervan rechtgezet.

Alle informatie die zich bevindt op Mobile LEZ is onder andere onderworpen aan de wetgeving op de handhaving van het auteursrecht, de bescherming van databanken, de bescherming van de privacy, en aan de ordonnantie van 27 oktober 2016 ertoe strekkende een opendatabeleid uit te stippelen en hou-dende omzetting van de Richtlijn 2013/37/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie.

Wettelijk verplichte vermeldingen

 • Identificatie van de verantwoordelijke uitgever:
  Dirk De Smedt
  Sint-Lazarusplein 2
  1210 Brussel
 • Identificatie van de technisch beheerder:
  Brussel Fiscaliteit
  Sint-Lazarusplein 2
  ​​​​​​​1210 Brussel

Afwijzing van aansprakelijkheid (disclaimer)

 • Klachten
  De gebruiker van de informatie op deze pagina's ziet af van elke klacht, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via het systeem beschikbaar gestelde informatie, ongeacht of dergelijke klachten tegen de Belgische Staat of tegen om het even welke andere instantie die voor de gepubliceerde data gezorgd heeft.
 • Risico's
  De gebruiker verbindt er zich bovendien toe alle risico's die eigen zijn aan het gebruik van het systeem op zich te nemen. Dit houdt ook het risico in dat computers, software of gegevens beschadigd worden door een of ander virus dat via het systeem of als gevolg van het feit dat de gebruiker het systeem raadpleegt, zou kunnen worden overgedragen of geactiveerd.
 • Geschillenregeling
  Elk geschil met betrekking tot Mobile LEZ en/of de inhoud ervan is onderworpen aan het Belgisch recht en behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

Hyperlinks

Het is mogelijk, zonder voorafgaandelijk toestemming, een rechtstreekse link aan te maken die verwijst naar Mobile LEZ.

Het is verboden de Mobile LEZ geheel of gedeeltelijk in een frame in te bedden (bijvoorbeeld de zogenaamde encapsulatietechniek) of om het even welke andere methode te gebruiken met de bedoeling het bronadres en de wettelijke vermeldingen te verbergen.

Verplichte vermeldingen inzake de bron van gegevens

De wet van 7 maart 2007 gaat over het hergebruik van overheidsinformatie en -gegevens voor commerciële en niet-commerciële doeleinden. De regels die hierna volgen moeten toegepast worden in het kader van het hergebruik van gegevens.

 • Voor niet-commerciële doeleinden:
  De gebruiker dient te vermelden : © GOB BRUSSEL FISCALITEIT, link naar de website, gevolgd door de vermelding van het jaar waarin de gegevens worden hergebruikt. De link moet worden verbonden met de url en moet ook klikbaar worden gemaakt. Bijvoorbeeld : © GOB BRUSSEL FISCALITEIT, Mobile LEZ
 • Voor commerciële doeleinden:
  De gebruiker dient te vermelden : © GOB BRUSSEL FISCALITEIT (de datum van de bijwerking van de gegevens) + (korte of lange url van de internetpagina vanwaar de gegevens afkomstig zijn). De link moet worden verbonden met de url en moet ook klikbaar worden gemaakt. Bijvoorbeeld: 2013, (voorbeeld met korte url)

Reproductie en hergebruik van gegevens

Het hergebruik van gegevens is gratis. Ook al is het gratis, toch zijn er beperkingen met betrekking tot het ophalen het hergebruik van gegevens die afkomstig zijn van de Mobile LEZ.

Auteursrechten en bescherming van de database

De wetgeving betreffende het auteursrecht (Wetboek van economisch recht, artikelen XI.164 en volgende ) maar ook betreffende de juridische bescherming van de databanken (Wetboek van economisch recht, artikelen XI.186 en volgende ), onder andere, wordt toegepast op de gehele database van Mobile LEZ en op de inhoud ervan.

Bij gebruik voor commerciële doeleinden zijn het hergebruik, het ophalen, het kopiëren of de reproductie van gegevens en van de informaticacode onderworpen aan een voorafgaandelijke aanvraag.

De persoon of de organisatie die gegevens hergebruikt die afkomstig zijn van Mobile LEZ mag deze niet wijzigen. Hij zal er ook op toezien dat de integriteit en de aard van het administratief document of de html/xml-code ervan wordt gerespecteerd.

De wijziging van de html-code is onderworpen aan een voorafgaandelijke schriftelijke aanvraag.

Contact

Elke vraag dient u per mail te sturen naar info.fiscaliteit@fisc.brussels of per briefwisseling gericht aan:

Directie Juridische Zaken
Sint-Lazarusplein 2
1210 Brussel